Nytt beslut måste fattas om bussturerna - sommartrafiken upphandlas enligt plan

Bild: KSF-arkiv

Tekniska nämnden i Ingå måste fatta ett mer långsiktigt beslut om kollektivtrafiken också efter att sommartrafiken upphör. Först därefter kan en motion om ärendet gå vidare.

– Vi anser att tekniska nämnden först måste besluta om riktlinjer för hurudan trafik vi ska ha efter sommaren. Det är först i höst som man ser hur trafiken blir i vardagen, på sommaren är det alltid reducerad trafik, säger kommunstyrelsens ordförande Henrik Wickström (SFP).

När nämnden har fattat beslut om höstens trafik kan man fortgå med en motion som gäller veckoslutstrafiken. På kommunstyrelsens möte i måndags hade beredningen kombinerat svaret på motionen med det arbetsgruppen för kollektivtrafik hade utarbetat.

Kommunstyrelsen valde att remittera ärendet och ta ställning till motionen först efter att tekniska nämnden fattat besluten kring höstens trafik

– Då blir motionen behandlad på ett korrekt sätt, säger Wickström.

Remitteringen påverkar inte själva upphandlingen av bussturer för sommaren. Kommunen upphandlar matartrafik mellan Ingå och Kyrkslätt, åtta turer i vardera riktningen på vardagar och fem på veckoslut.

– Men vi behöver också trygga de direkta turerna till Helsingfors. I den situation vi hamnat i får vi vara redo att konstant hitta nya lösningar för att förbättra situationen. Tyvärr så gynnar den befintliga lagstiftningen inte oss. Men vi får inte ge upp, säger Wickström.

NTM-centralen stöder ogärna direkt trafik in till Helsingfors. Ifall kommunen skulle gå in för att själv skaffa direkt trafik skulle det enligt en grov uppskattning kosta kommunen 30 000 euro om året.

Det är framför allt på morgnar och eftermiddagar som direkta turer skulle behövas för att göra det möjligt för Ingåbor att smärtfritt pendla till jobb och studier.

– Ingå måste också bli bättre på att kommunicera att det tar lika länge att åka in till Helsingfors med kollektivtrafik från vissa delar av Esbo som från Ingå.

Kollektivtrafiken har varit ett gissel för Ingå kommun sedan Y-tåget lades ner 2016. Kommunen har gjort flera försök att förbättra trafikförbindelserna, bland annat genom kvällsbussar, anropstrafik och subventionerade biljettpris. Västmetron har ytterligare rört till det för kommunen, eftersom direkta förbindelser till Helsingfors blivit svårare att anskaffa.

Mer läsning