Nylands NTM-central försvårar Ingås generalplansarbete

Nu när Ingå kommunfullmäktige redan har godkänt planen föreslår Nylands NTM-central till Helsingfors förvaltningsdomstol att generalplanen skall förkastas i sin helhet. Detta är ett helt oväntat och fullständigt orimligt förslag.

Ingå kommun började bearbeta sin nya generalplan våren 2012. Nu i år när Ingå kommunfullmäktige redan har godkänt planen föreslår Nylands NTM-central till Helsingfors förvaltningsdomstol att generalplanen skall förkastas i sin helhet. Detta är ett helt oväntat och fullständigt orimligt förslag. Ingå har anställt en jurist som är välinsatt i planeringsfrågor för att få NTM-centralens förslag förkastat i domstolen.

Under de nio år som planeringsarbetet har pågått i kommunen har vi diskuterat och försökt kompromissa med NTM-centralen med ett syfte att nå hållbara lösningar. Vi har uppfattat att frågorna har lösts och att båda parter har varit överens.

NTM-centralen har otaliga gånger gett utlåtanden till våra planförslag och de har alltid lyft fram nya saker, som inte har diskuterats tidigare. Detta har föranlett förhalning av planeringen och mera kompromissande av kommunens ursprungliga visioner.

Vi har även fört diskussioner med markägare och försökt ta deras åsikter i beaktande, bara för att NTM-centralen igen i följande utlåtande fört fram något nytt som är till nackdel för både markägare och kommun.

När vi påbörjade planeringen godkände kommunfullmäktige en dimensioneringsgrund om hur byggrätterna skulle fördelas och att insjöarnas byggrätter inte skulle röras. Allt detta har NTM-centralen varit medveten om, men i det senaste utlåtandet kritiseras vad man anser vara för många byggrätter på glesbygden trots att de har minskats med 1 300 från den nuvarande planen. Nu vill centralen även ändra på insjöarnas byggrätter och försvåra byggandet där.

Det är totalt omöjligt att fortsätta på det här viset. Våra beslutsfattare på högsta nivå måste ta i den här saken och ge klara linjer för hur en myndighet får agera. I Nyland planeras stora områden privata marker till skyddsområden utan att markägaren får någon som helst ersättning. Det är som om målsättningen är att området kring huvudstadsregionen skall bli strövområden för invånare i Storhelsingfors.

I pandemins eftersviter kan vi alla inse att det är viktigt att också få leva på landet och glesbygden. Vi som bor med naturen i vår bakficka värnar om dess välmående även utan tvångslösningar.

Peter Siggberg ordförande, byggnads- och miljönämnden, Ingå