Ny jour inom veterinärvården

Bild: VN-ARKIV

Ett mindre sårbart joursystem är huvudorsaken till beslutet att lägga ner en del av den egna veterinärvården inom Sydspetsens miljöhälsa och i stället köpa tjänster utifrån. En del av vården ska nu skötas från Tenala.

Efter drygt två år av diskussioner kring hur veterinärvården ska utvecklas i Hangö, Raseborg och Ingå har Sydspetsens miljöhälsonämnd fattat ett beslut om hur jouren för smådjur utanför tjänstetid och jouren dygnet runt för produktionsdjur ska skötas.

Efter att man tidigare i år beslöt att be om anbud av utomstående aktörer valdes företaget Sjuvet till ny producent för tjänsterna på Sydspetsens miljöhälsas möte i torsdags. Nämnden för miljöhälsan hade hoppats på en prislapp kring 150 000 euro men valde ändå att godkänna anbudet på 250 000 euro.

Efter en genomgång kom man nämligen fram till att Sjuvets anbud kommer att innebära både en säkrare kostnadsstruktur och mindre behov av administration. För kommuninvånarna blir smådjursvården mera centraliserad men uppfyller fortsättningsvis lagens krav, och samma taxor fortsätter att gälla.

Företaget Sjuvet, Sjundeå veterinärer, driver sedan tidigare veterinärvård i Sjundeå och Tenala. Den nu upphandlade jourvården för Hangö, Raseborg och Ingå ska skötas från Tenala.

Många alternativ och diskussioner

Processen kring att utveckla veterinärvården har varit lång och komplicerad. I början av 2014 beslöt miljöhälsan tillsätta en arbetsgrupp för att se över veterinärvården på verksamhetsområdet och göra den så jämlik och effektiv som möjligt. Utgångsläget var att systemet med jour dygnet runt i Hangö, Raseborg och Ingå ansågs ömtåligt. Hittills har fem veterinärer stått för jouren dygnet runt i Hangö, Raseborg och Ingå, vilket snabbt lett till problem vid exempelvis sjukledigheter.

Sedan 2014 har man utrett olika sätt att både spara och effektivera. Ett förslag har varit att skapa en gemensam jour i Karis, för de veterinärer som i dag finns i Ekenäs, Karis och Ingå. Ett annat alternativ har varit att kommunerna inom miljöhälsan, Hangö, Ingå och Raseborg, skulle köpa all veterinärvård av en utomstående aktör. De olika modellerna har diskuterats med de nuvarande veterinärerna, som också kritiserat ett flertal förslag under processen.

Ett tredje alternativ har varit att effektivera den nuvarande organisationen utan större förändringar. Det alternativet har man arbetat med parallellt med den lösning som nu ser ut att bli verklighet, en del vård i egen regi och resten köpta tjänster. Liknande modeller används i både Helsingfors- och Åbotrakten.

Uppsägningar väntar

Utan den delvisa utlokaliseringen skulle budgeten för veterinärvården ha stannat på 335 000 euro för 2017. Sjuvets anbud leder till att budgeten landar på 322 000. Till det tillkommer övergångskostnader på 30 000 euro, men anbudet anses ändå vara lönsamt då verksamheten samtidigt utvecklas och man undviker ett flertal risker i joursystemet.

På samma möte tog miljöhälsan även ställning till vad det nya systemet innebär för den nuvarande veterinärvården. För de nuvarande stadsveterinärerna väntar samarbetsförhandlingar. Nämnden beslöt begära att miljöhälsans huvudman, Hangö stad, inleder åtgärder för att avsluta de nuvarande praktikertjänsterna och säga upp tjänsteinnehavarna. Man begär också att en tjänst grundas för icke brådskande vård och hälsovård av produktionsdjur från och med 1 januari 2017. Mottagningen i Ingå blir arbetspunkt för stordjursveterinären, medan de övriga mottagningarna, i Ekenäs och Karis, läggs ner.