Ny arbetsgrupp ska jobba för kollektivtrafik

Bild: VN-arkiv

Kommunstyrelsen inrättar på förslag av tekniska nämnden i Ingå en arbetsgrupp för utvecklingsåtgärder för kollektivtrafiken.

Vid sitt möte på torsdag väntas kommunstyrelsen inrätta en arbetsgrupp som ska presentera omedelbara och konkreta åtgärder för att förbättra kommuninvånarnas möjligheter att använda kollektivtrafik för pendling, studier och andra resor. Kommunstyrelsen efterlyser alternativa modeller för att trygga Ingås kollektivtrafik. Modellerna och kostnadsberäkningar ska presenteras vid fullmäktiges aftonskola i februari.

Arbetsgruppen ska bestå av tekniska nämndens ordförande (Elina Ahde, gröna), kommunens controller (Ilkka Rissanen) och tre andra medlemmar som ska representerar kommunstyrelsen och förvaltningstjänsterna.

Fler bussturer önskas

Tanken på en arbetsgrupp aktualiserades i samband med att tekniska nämnden bekantade sig med den kollektivtrafikenkät som kommunen gjort. 200 Ingåbor svarade på enkäten där Ingå kommun ville kartlägga vilka bussrutter och avgångstider som är viktigast för invånarna. Enligt svaren upplever Ingåborna de största bristerna i kvällstrafiken från Ingå alla dagar, morgon- och kvällstrafik från Helsingfors till Ingå på vardagar och turer från Helsingfors till Ingå på veckoslutsförmiddagar.

Västerut önskades fler turer på vardagsmorgnar och veckoslutsförmiddagar, och från Raseborg till Ingå alla eftermiddagar. I trafiken till Lojo finns mest brister under veckoslutsförmiddagar och kvällar.

I enkäten utreddes också användningen av anropstaxi. Bara enstaka personer hade använt sig av anropstaxin. De främsta orsakerna att man inte använt anropstaxi var att man inte visste om att den fanns, att man inte visste hur den fungerar eller för att utbudet inte motsvarade behovet.

Mer läsning