Nu måste vi få hela stamväg 51 belyst!

Det här är något vi behöver jobba för tillsammans i regionen. Bättre chanser att kunna fixa det här kan vi inte få.

Västnyland fick en tidig julklapp från riksdagen då dess finansutskott fattade beslut om de så kallade julklappspengarna. Så väl Fagerviksvägen och belysningen på stamväg 51 fick nu budgetmedel för nästa år. Det kan vi alla vara glada för.

Enligt NTM-centralens beräkningar kostar belysningen längs med den del som i dagsläget är utan belysning, alltså mellan Sunnavikskorsningen vid Sjundeå-Ingå gränsen och Karis, 1,5 miljoner euro. Nu beslöt finansutskottet om att ge en summa på 500 000 euro för vägbelysning längs med vägsträckan ifråga.

Hur anslaget exakt kommer att användas definieras inte i beslutet som finansutskottet låtit göra. Det kommer att klargöras då NTM-centralen inleder planeringen för att verkställa det beviljade anslaget.

Jag hoppas att vi i regionen nu aktivt skulle lobba för att vi fick hela sträckan belyst. Det skulle vara bäst med tanke på vägens trafiksäkerhet och på alla som bor i regionen. Nu har riksdagen visat att den här sträckan prioriteras och vi borde nu aktivt föra förhandlingar med NTM-centralen för att få hela sträckan belyst. Det här påverkningsarbetet ska inledas genast i och med det är redan i början av året som NTM-centralen beslutar om hur belysningen ska förverkligas.

NTM-centralen har låtit göra ett projektmemorandum angående stamvägens belysning. I enlighet med den är trafiken på sträckan utan belysning livligast från Sunnanvikskorsningen till Oljehamnsvägen i Ingå. Enligt min mening är det där som belysningen först borde byggas.

Jag hoppas att NTM-centralen skulle granska de senaste trafikmängderna innan beslut om vägbelysningen fattas. Enligt siffror från 2019 överskrider vägsträckans trafikmängd betydligt centralens kriterier för att klassificeras till en vägsträcka som behöver belysning medan sträckan Oljehamnsvägen-Karis underskrider den här gränsen aningen. NTM-centralen har gjort sitt memorandum med stöd av siffror från 2016. Vi vet alla att trafikmängden längs med stamväg 51 dessutom ökat sedan dess, speciellt i år.

Nu har vi en reell chans att få hela vägen belyst! Det här är något vi behöver jobba för tillsammans i regionen. Bättre chanser att kunna fixa det här kan vi inte få.

Henrik Wickström, vice ordförande, SFP, kommunstyrelsens ordförande, Ingå