Nu bestäms ersättning för gasledningsbygge

Projektet att bygga gasledningen Balticconnector tar ett steg vidare i och med att statsrådet godkänt ansökan för inlösning av mark. Inlösningsförrättningen inleds i slutet av månaden.

Den 22 november kallas markägare och andra berörda parter till ett inlösningsmöte där de informeras om markinlösningsprocessen och ersättningar.

– Principen är att vi ersätter för skada som arbetet åsamkat. Ersättningssumman fastställs av en utomstående inlösningsnämnd och baserar sig på en statistisk uppskattning på hurudana skördar man haft på området och vilket sädesslag som odlats, säger projektdirektör Tom Främling vid företaget Balticconnector som koordinerar gasledningsbygget.

Arbetet med att fälla skog och schakta berg på längs sträckningen inleds efter att företaget fått besittningsrätt till områdena. Målet är att börja fälla skog i mars.

– Vi är ute i god tid för vissa markägare kanske själva vill sköta avverkningen, säger Främling.

Målet är att gasledningen invigs år 2020.