NSP kräver åtgärder – inte enbart förståelse

SLC Nylands vårmöte efterlyser bland annat nödvändiga lagändringar som stärker producenternas ställning i livsmedelskedjan. Bild: Arkiv

Nylands svenska producentförbund, NSP, höll sitt vårmöte i Ingå i måndags. Föreningen efterlyser snabba åtgärder för att förbättra lönsamheten inom lantbruket i Finland.

I samband med traktormarschen nyligen visade såväl regeringen som allmänheten sin förståelse för lantbrukarnas situation. Men förståelse löser inte lönsamhetskrisen, påpekar NSP som uppmanar regeringen att snabbt vidta åtgärder.

Det behövs krisfinansiering och kostnadslättnader. Sänkta gödseltullar och en bestående sänkning av farleds- och hamnavgifterna är några åtgärder som kunde förbättra lantbrukets konkurrenskraft. Exportintäkter från det finländska lantbruket ligger i hela nationens intresse.

SLC Nylands vårmöte efterlyser nödvändiga lagändringar som stärker producenternas ställning i livsmedelskedjan. Vidare kräver mötet att det vid all offentlig upphandling av livsmedel ställs lika stränga produktionskrav som på den inhemska produktionen, till exempel vad gäller miljökrav, djurens välbefinnande och användning av antibiotika.

Skydd ska basera sig på lag och ersättas

Allt skydd ska basera sig på lag, inte på diffusa beteckningar i landskapsplaner, understryker SLC Nylands vårmöte. Införande av nya skyddsbeteckningar kan accepteras endast vid speciellt vägande skäl efter grundlig konsekvensutredning. Då måste markägarna även få ersättning.

SLC Nyland förutsätter att markägarnas rättigheter och beslutanderätt över sin egendom, samt jord- och skogsbrukets verksamhetsförutsättningar och utvecklandet av bioekonomin ges tillräcklig tyngd vid samhällsplaneringen. Kulturmiljöer, skydd av värdefulla landskap eller landskapsplaner får inte utan vägande skäl begränsa till exempel byggandet av moderna ekonomibyggnader och utvecklingen av gårdarna. Detsamma gäller möjligheterna att utnyttja potentialen för förnyelsebar energi i Nyland.

Naturresursinstitutets (LUKE) preliminära prognos för 2015 års resultat visar att gårdarnas företagarinkomst minskar med 40 procent jämfört med året innan till 9 700 euro i genomsnitt per gård.

Inom spannmålsodling, som är huvudsaklig produktionsinriktning för cirka 80 procent av gårdarna i Nyland, har de två senaste åren varit mycket dåliga.

Företagarinkomsten har uppgått till endast ett par tusen euro och lönsamhetskvoten är nära noll.

Lönsamheten för köttproduktionen försvagades 2015 ytterligare på grund av nedgången i producentpriserna och de höga produktionskostnaderna. Producentpriset för mjölk sjönk i fjol med över 15 procent jämfört med 2014.

Mer läsning