Novia och staden ska samarbeta tätt och systematiskt

Novias rektor Örjan Andersson och Raseborgs stadsdirektör Tom Simola undertecknar samarbetsavtalet. Prorektor Wilhelm Fortelius övervakar. Bild: Kristoffer Nöjd

Raseborgs stad och yrkeshögskolan Novia har samarbetat framgångsrikt tidigare. Genom att ingå ett avtal vill man sätta samarbetet i system.

– Vi har en bakgrund av samarbete. Avsikten är att systematisera det. Vi gör en starkare helhet av staden och yrkeshögskolan, säger Novias rektor och vd Örjan Andersson.

Han sticker inte under stol med att det också handlar om finansiering.

– Vi försöker locka mer pengar hit.

Tillsammans utgör man ett attraktivare objekt när man ansöker om pengar för gemensamma projekt.

– Det är också viktigt för oss att staden är livskraftig för att vi ska kunna rekrytera kunnig personal och attrahera studerande. Samtidigt kan vi fullfölja en av våra uppgifter, det vill säga vara med och utveckla de regioner där vi finns.

Enligt Andersson handlar samarbetsavtalet dels om att nå ut till andra för att få bruk för den kunskap som finns i skolan, dels om att dra nytta av den kunskap stadens tjänstemän besitter.

Raseborgs stadsdirektör Tom Simola säger att Novia har ett stort kunnande inom projekthantering. Han hoppas staden kan arbeta mer i projektform framöver – inte minst inom den stadsutvecklingsavdelning som förhoppningsvis kan inleda sitt arbete i höst.

I praktiken handlar det om att utnyttja Novias studerande och forskare i utvecklingsprojekt och genomförande av undersökningar.

– Man kan också koppla in aktörer från näringslivet och tredje sektorn, säger Simola.

Novia finns förutom i Raseborg i Åbo, Vasa och Jakobstad. I princip står Novias alla 4 000 studerande och cirka 300 anställda till stadens förfogande.

Flera lyckade projekt

Ett halvdussin projekt har redan förverkligats i samarbete med staden. De senaste är Havsmanualen, där man ger skötselråd för kustvattnen i Raseborg och KRAV som är ett verktyg för avloppsvattenhantering och vattenvård på orten.

Prorektor Wilhelm Fortelius säger att man har en lång och bra tradition av gemensamma utvecklingsprojekt där staden har identifierat problematiken men inte haft resurser att handskas med den.

– Det finns en konkret och bra plattform som vi nu ska intensifiera. Men behoven möts inte alltid automatiskt, det krävs koordinering. Samarbetet gör att Novia kan utarbeta tillämpningar som har en verklig efterfrågan.

Samarbetet kan rent praktiskt ta sig uttryck i slutarbeten, specialuppdrag, expertutlåtanden och praktikplatser.

Ett utvecklingsprojekt Simola säger kunde bli aktuellt är hur staden som myndighet kunde bli bättre på att hantera byggande.

– Raseborg skulle kunna vara föregångare på den fronten.

Tanken är att efter semestrarna tillsätta en gemensam arbetsgrupp som ska börja träffas regelbundet för att fundera på vilka behov det finns och hur de kan konkretiseras.

Staden öppnar sig

Simola anser det är livsviktigt att staden öppnar upp sig som aktör.

– Vi har en stor fördel att ha en expertorganisation som Novia som samarbetspartner. Men det gäller att förankra dessa möjligheter internt i organisationen.

Simola ser samarbetet som en möjlighet till nya tankesätt och effektivare förvaltning.

– Vi ska sätta tid och energi på att vara en aktiv aktör, inte på interna processer. Det är farligt för kommuner att bli ett självändamål – att finnas till för att upprätthålla sig själva.

För Novia som ingått motsvarande avtal i Vasa och Jakbostad är det viktigt att skapa nätverk, speciellt i dessa tider av intensiva statliga spartalkon.

– Det har skett förändringar på alla enheter. Men vi har förstärkt vår strategi och beaktat de olika enheternas särprägel. I Raseborg tror vi starkt på företagande och start up-verksamhet. Det är en del av strategin. Intensivare samarbete med staden är en annan, säger rektor Örjan Andersson.