Neutralitet en grundförutsättning för att alla klienter behandlas jämlikt

Vi har följt med debatten och ser allvarligt på den kritik som under den senaste månaden riktats mot Raseborgs handikappservice. Det är många som engagerat sig och rapporteringen lämnar säkert ingen oberörd. Vi hoppas att den här skrivelsen kan hjälpa till att belysa vissa aspekter kring hur vi jobbar på handikappservicen.

De tjänsteinnehavare som jobbar inom handikappservicen jobbar dagligen med lagar, direktiv och tolkning av lagtexter och jämför fall med tidigare beslut som förvaltningsdomstolen samt högsta förvaltningsdomstolen tagit. Vår huvudsakliga uppgift är att hjälpa personer få den service de behöver. Det handlar om att besluta kring omfattningen av servicen, koordinera, beställa och granska service som olika producenter erbjuder samt att arbeta i nätverk.

Dessvärre hör det också till tjänsteinnehavarnas arbetsuppgifter att fatta negativa beslut då lagar, förordningar, direktiv eller tidigare erfarenhet av rättspraxis påvisar att ett fall inte kan anses omfattas av dem. Tjänsteinnehavarna har här många gånger en tung roll då vi ser att personer som skulle gynnas av service inte kan omfattas av någon av de speciallagar vi arbetar under. Vi har en stor förståelse för att betydligt flera personer, speciellt äldre, skulle gynnas av den service som finns under lagen om service och stöd på grund av handikapp.

Även om vi inte är oberörda när vi måste fatta negativa beslut får våra personliga känslor eller utomstående påtryckningar inte påverka beslutsfattandet. Vi förstår att vi som tjänsteinnehavare kan uppfattas byråkratiska, men neutralitet är en grundförutsättning för att alla våra klienter behandlas jämlikt och enligt samma principer.

På grund av sekretessen kan vi inte ge ut sådan information som skulle ge invånarna en bättre helhetsbild av hur vi jobbar i specifika fall. Detta betyder inte att vi inte vill vara öppna och föra en diskussion, men vi kan göra det endast inom vissa ramar, så att klientsekretessen inte äventyras. Det leder till att en myndighets agerande i vissa fall kan väcka frågor. Eftersom invånarna eller medierna inte kan granska sekretessbelagda fall finns det andra processer som säkerställer en rättvis behandling.

Våra vård- och servicebeslut behandlas till exempel aldrig av en ensam tjänsteinnehavare utan av en grupp som består av handikappservicens tjänsteinnehavare. I beslutsfattandet använder vi oss också av andra expertutlåtanden. Om en person inte är nöjd med ett beslut, har man möjlighet att överklaga beslutet till social- och hälsovårdsnämndens klientsektion (som består av förtroendevalda) och i förlängningen till förvaltningsdomstolen. Utöver detta granskas och övervakas vår verksamhet kontinuerligt av Regionförvaltningsverket.

Vi vill ännu poängtera att ytterligare undersökningar, till exempel gällande klientens funktionsförmåga, inte görs på tjänsteinnehavarnas initiativ då ett beslut är givet utan endast i undantagsfall om den sökande eller förvaltningsdomstolen kräver det. Även om en person får ett negativt beslut har man möjlighet att ansöka om service på andra grunder. I samband med hembesök och uppgörande av serviceplan informerar vi om olika serviceformer såsom tjänster som omfattas av socialvårdslagen, eller som erbjuds av stadens äldreservice.

Handikappservice har totalt 771 klienter. År 2019 fattades 884 beslut om att bevilja eller inte bevilja service. Av dem var 736 positiva.

Jessica Himanen-Stenström

ledande socialarbetare


Mikaela Heinonen-Lindholm

chef för social service


Benita Öberg

social- och hälsovårdsdirektör


Raseborgs stad

Mer läsning