Nedbantat sjukhus i Ekenäs billigare för Raseborg?

Under hela Raseborgs tid har kostnaderna för den specialiserad sjukvården vållat huvudbry.

Hälso- och socialvårdskostnaderna är 1 miljon euro, varav specialistvården står för 40 miljoner euro. Då kostnaderna för social- och bashälsovården har hållits i schack genom ständiga rationaliseringar har kostnaderna för specialistvården stadigt stigit. Raseborgs kostnader for detta är de högsta i Nyland. Förklaringarna kan vara en åldrande befolkning, med liten del hörande till företagshälsovård, anspråkslöst utbyggd privat vård och knappt tilltagen bashälsovård.

Kommunens frustration har stadigt stigit, då man inte tycks kunna påverka räkningarna från HUS. Under hela Raseborgs tid har man fäst sin uppmärksamhet på Raseborgs sjukhus och trott att lösningen skulle var att få ned sjukhusets kostnader. Kommunen ställde hårda sparkrav på sjukhuset. Man tog inte i beaktande att endast omkring 25 procent av kostnaderna kommer från det sjukhuset. Kommunen använde i början konsultbolaget Kuntamaisema i hopp om att hitta besparingar. Konsulten beskyllde Raseborgs sjukhus för kostnaderna till och med till den grad att man beskyllde sjukhuset att "behålla" patienter och utöka undersökningarna! Bashälsovården skulle ta över mera, men det lyckades inte på grund av ständig läkarbrist.

HUS ledning hölls väl underrättad om kommunens frustration, inte minst av stadsdirektörerna. Delvis därför och delvis på grund av den medicinska utvecklingen beslöt HUS att banta ner sjukhuset så att det bara skulle motsvara befolkningens lokala basala behov.

Nu har vi det nedbantade Raseborgs sjukhus utan avdelningar för specialistvård och i praktiken endast poliklinisk verksamhet. Detta motsvarar ödet för de flesta andra kretssjukhus i Finland, Raseborg var faktiskt ett av de sista som bantades ned.

Vilket är då resultatet? Raseborgarna får naturligtvis som tidigare den specialistvård de behöver, men mycket obekvämare. Detta gäller i synnerhet sådan akut vård som tidigare kunde ges i Raseborg. Många arbetstillfällen för specialiserad vårdpersonal och läkare har försvunnit och de flesta läkare som nu verkar på sjukhuset bor inte i Raseborg.

Raseborg har alltså förlorat en hel del, men har det underlättat kommunen ekonomi? Den specialiserade sjukvården blev inte billigare 2020 och knappast 2021 heller. Svaret kommer att bli svårt att besvara då coronaepidemin påverkar specialistvårdens resultat både 2020 och 2021. Välfärdsområdets verksamhet börjar sedan så tätt intill att ekonomiska jämförelser blir omöjliga.

Vem skall vi beskylla för Raseborgs sjukhus öde? Politikerna och tjänstemännen är oskyldiga trots att man kunde tänka så på grund av deras ständiga klagande på specialistvårdens kostnader. Orsaken är den landsomfattande utvecklingen inom specialistvården, som gjorde att kretssjukhusen inte längre kunde fortsätta som förut. Den specialiserade sjukvården behöver allt dyrare apparatur och utrymmen, som kräver drift i större enheter. Kraven på högre kvalitet kräver allt snävare specialisering, vilket tillsammans med kraven på jourbemanning och strängare begränsningar på arbetstid kräver stora sjukhus med många läkare.

Denna utveckling kan inte ens den skickligaste lobbaren, politikern eller folkrörelsen förhindra! Vi i Nylands glesbygder får bara anpassa oss!

Karl von Smitten Ekenäs