Nämnd tittade på investeringar

Tekniska nämnden i Raseborg har gått igenom förslaget till investeringsbudget för 2019, liksom förslaget till investeringsplan för 2020–2021.

Tekniska nämnden föreslår att stadens investeringsbudget för 2019 ska omfatta nettoinvesteringar på drygt 11 miljoner euro. Investeringsplanen för 2020–2021 är å sin sida på totalt 23,6 miljoner euro. Medlen fördelas så att drygt 8,8 miljoner investeras 2020 och drygt 14,7 miljoner år 2021.

– Det här godkänner nämnden, dock med förbehåll att eftersom summan för 2021 är så pass mycket högre kan Fokushusets renovering få skjutas på framtiden ifall allt inte kan förverkligas. Byggandet av Svartå skolcentrum och renoveringen av Katarinaskolan ska prioriteras framom Fokus, säger tekniska nämndens ordförande Werner Orre, SFP.

Totalt uppskattas Fokushusets renovering kosta 5 miljoner, medan Svartå skolcentrums uppskattade totalkostnad är 4 miljoner. Den uppskattade totalkostnaden för Katarinaskolans sanering och tillbyggnad är 5,6 miljoner euro.

Kök och daghem

En annan stor investering är sanering och förnyande av tilldelnings- och tillverkningsköken i Ekenäs. Inalles beräknas projektet kosta staden 4,7 miljoner euro. Planen är att börja med köket i Österby skola och utdelningsköket i Österbo daghem 2019, fortsätta i Ekenäs högstadieskola 2021, i Höjdens skola 2023 och Seminarieskolan 2025.

Ytterligare en stor investering, som redan påbörjats, är Karis nya daghem som ska ersätta Sandbo daghem och gruppfamiljedaghemmet i Lövkulla och Nalle gruppfamiljedaghem. De arbetena påbörjades i somras och väntas bli klara sommaren 2019. Totalkostnaden för det nya daghemmet uppgår sedan till 3,25 miljoner euro.

Infrastruktur byggs ut

Också investeringar i infrastruktur syns i budgeten för nästa år och planen för 2020–2021. Bland annat har man i nästa års budget tänkt anvisa 2 miljoner för grundförbättringar och byggande av nya trafikleder. I det här anslaget finns bland annat en reservering för byggandet av Hamntorget i Ekenäs.

En lika stor summa reserveras enligt förslaget i nästa års budget för reparationen av järnvägsbron i Karis och grundförbättring av Bangatan. Totalt kostar det här projektet staden 4,95 miljoner euro.

I budgetförslaget för nästa år reserveras 800 000 euro till trafikarrangemang på riksväg 25 i Läpp i Karis.

Hopräknat uppgår nettoinvesteringarna i förslaget till stadens ekonomiplan för 2019–2021 till totalt 34,7 miljoner euro.