Möjligheten att rena andningsskydd med väteperoxidgas utreds i Finland

Bild: SPT

Redan en gång använda andningsskydd kan eventuellt bli möjliga att använda igen med hjälp av väteperoxidgas.

Från social- och hälsovårdsbranschen har under de senaste dagarna kommit alarmerande rop på hjälp då skyddsutrustningen inte räcker till.

Försvarsmaktens forskningsanstalt och Teknologiska forskningscentralen (VTT) har nu funnit en metod som eventuellt kunde göra det möjligt att med hjälp av väteperoxidgas rengöra använda andningsskydd och annan skyddsutrustning.

Under april ska pilotapparatur byggas för att kunna testa metodens säkerhet. För testerna behövs använd skyddsutrustning, som Försvarsmakten ska samla in från olika sjukvårdsorganisationer.

Med apparaturen uppskattar man från Försvarsmakten att det är möjligt att rena 75 000 engångsandningsskydd per dygn. Pilotapparaturen kan mångfaldigas och därmed också kapaciteten ökas.

Under Försvarsmaktens ledning utreds nu också möjligheten att snabbt bygga upp kapacitet till storskaligt renande av andningsskydd.

En bred expertgrupp deltar i projektet. Gruppen består av bland annat experter från Villmanstrands tekniska universitet, Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea).

Mer läsning