Minusbudget, investerar miljoner

Billnäs kraftverk och platsen för fisktrappan pryder budgetförslaget för 2020. Anslag för att färdigställa Åminnefors fiskväg finns med i budgetförslaget, samt anslag för konstruktionsplanering av Åkerfors fiskväg. Bild: VN-arkiv/Lina Enlund

Raseborgs stads budgetförslag för 2020 landar på nästan minus 300 000 euro. Samtidigt investerar man för ungefär 12 miljoner. Stadskamrer Thomas Karlsson säger att det är en avvägningsfråga.

Raseborgs prognostiserade ekonomiska resultat för 2019 ser ut att landa på minus 7 miljoner euro. Staden hade budgeterat för ett överskott på drygt 1,3 miljoner euro för det här året – så årets resultat blir en rejäl käftsmäll.

De främsta orsakerna till det stora gapet är den så kallade skattekortsreformen och att social- och hälsovården slukar 4 miljoner mer än budgeterat.

I nästa års budget strävar man efter ett resultat med ett mindre minus – nämligen minus 294 000 euro.

Det ska uppnås bland annat genom mera skatteintäkter och statsandelar än i år. Man räknar med skatteintäkter på 119 miljoner euro och statsandelar på nästan 60 miljoner.

– Att vi ens närmar oss ett nollresultat beror på ökade statsandelar, säger stadskamrer Thomas Karlsson.

Kostnaderna stiger

Inte bara intäkterna förväntas stiga nästa år. I förslaget har man budgeterat social- och hälsovårdskostnader till ett belopp om 107,8 miljoner, bildningen å sin sida förväntas kosta staden 61,2 miljoner. Personalkostnaderna väntas uppgå till 87 miljoner, kostnader för köpta tjänster till drygt 101 miljoner.

– Nästan hälften av posten köpta tjänster utgörs av specialistvård, handikappvård och andra vårdtjänster. Verksamhetsbidraget, det vill säga nettokostnaderna, stiger med 2,5 procent jämfört med prognosen för utfallet för innevarande år.

Summa summarum karakteriserar han budgetförslaget som stramt men ganska realistiskt. Behovet av nya satsningar i verksamheterna kan dock inte tillgodoses i någon större utsträckning, säger Karlsson.

Investerar miljoner

Trots att intäkter och kostnader landar långt från varandra i budgetförslaget för nästa år räds man inte att planera för miljoninvesteringar. Investeringarna ser nästa år ut att landa på ungefär 12 miljoner euro. I det ingår vattenverkets investeringar.

Exempelvis Svartå skolcenter som inalles beräknas kosta 5,3 miljoner föreslår stadsdirektör Ragnar Lundqvist att ska få 1,7 miljoner nästa år. Tenala brandstation behöver renoveras – för det föreslås staden reservera en halv miljon.

Infrastrukturen viktig

I nästa års budget föreslås ett anslag för att färdigställa Åminnefors fiskväg, inklusive anslag för konstruktionsplanering av Åkerfors fiskväg, på totalt 265 000 euro.

Annan infrastruktur som föreslås få pengar nästa år är fritidsanläggningar (250 000 euro), sanering av Ormnäs brygga (200 000 euro) och hela 1 miljon för muddring samt förstärkning av kajkanter i Södra viken i Ekenäs. Stadsdirektörens förslag till satsningar på infrastruktur uppgår totalt sett till 4,5 miljoner euro.

Den största enskilda investeringsposten i stadsdirektörens förslag är en investering på 2,8 miljoner euro i aktier och andelar i nya Fokushuset i Karis.

Stadsdirektören skjuter med sitt investeringsförslag däremot fram starten för simhallens konditionsgranskning med ett år till år 2021. Pengar för ett nytt serviceboende och hinderfria bostäder vill stadsdirektören inte reservera några pengar för alls ännu – inte nästa år och inte heller i planen för 2021–2022.

– De investeringar som finns med följer vår långsiktiga investeringsplan. Det är jättesvårt att komma under 10 miljoner. Det är svårt att få årsbidraget att räcka till annat än avskrivningarna, vilket det inte gör, och därför måste vi höja skuldbördan för att kunna investera, sammanfattar Thomas Karlsson.

Avvägningsfråga

Han säger att man vissa år försökt att hålla investeringen på en absolut miniminivå, något som brukar straffa sig med ett större och uppdämt investeringsbehov framöver.

– Det är en avvägningsfråga. Budgeten 2020 är uppgjord för att upprätthålla nuvarande strukturer. Framöver kommer strukturella åtgärder dock att behövas.

En åtgärd kunde vara att höja skattesatserna men exempelvis kommunalskattesatsen som nu ligger på 22 procent är hög i jämförelse med många jämförelsekommuner, säger Thomas Karlsson. Vi kommer dock att se en hel del höjningar i kommunerna de närmaste åren, tror han.

Stadsutvecklingssektionen fick en presentation av förslaget till budget för 2020 och förslaget tillekonomiplan för 2020–2022 på sitt möte i tisdags. Stadsstyrelsen inleder behandlingen av budgetförslaget och ekonomiplanen den 4 november.