Miljötillstånd finns för sanering av Södra viken och Barckens udde

De åsikter tre representanter för föreningen Gamla stan i Ekenäs framför i en insändare i VN ger en förvrängd bild av hur vår anhållan behandlats i staden Raseborg.

Vi lämnade in en skriftlig anhållan om planeringstillstånd den 11 oktober 2020. Sedan dess har vi varit kallade till flera möten med stadens tjänstemän med stadsdirektören i spetsen och därtill har vi två gånger muntligt tenterats av hela stadsstyrelsen och stadsfullmäktiges presidium. Anhållan har behandlats på ett konstruktivt sätt och utgående från erhållet och i kraft varande miljötillstånd, men i våra ögon något långsamt.

Läs också: Ingen motsätter sig sjövillor, det är platsen som är fel

Att föreningen Gamla stan nu anklagar tjänstemännen och indirekt också styrelsen för försummelser i beredningen är vilseledande. Raseborgs stad har ett i kraft varande miljötillstånd för sanering och muddring av Södra viken och Barckens udde daterat den 18 mars 2019. Vi har ingen förståelse för att de som undertecknat insändaren inte grundar sina åsikter på fakta utan endast på hörsägen och falska rykten.

Angående den skyddade växten Stjärnslinke (Nitellopsis obtusa) säger insändarna "samma växt har vid en inventering påträffats vid Barckens udde". Stjärnslinken är en växt som bildar mattor på havsbottnen och har de facto påträffats norr om Barckens udde ute på Stadsfjärden. Som ett bevis på detta kan anföras att stadens miljötillstånd omfattar muddring också vid Barckens udde. I Södra viken eller vid Barckens udde har inte enligt miljörapporterna påträffats stjärnslinke eller några andra värdefulla växter.

Vi instämmer helt med insändarna om att våra juridiska kunskaper är av ytlig karaktär. Vi har svårt att matcha den djupa kunskap som finns bland de sommarboende Ekenäsborna men också vi anlitar juridiskt stöd för att jämna ut situationen.

Den negativa attityd som insändarna anammat när det gäller Raseborgs framtid framkommer tydligt i den skeptiska kommentaren till vår prognos om nya arbetstillfällen. Är föreningen Gamla stan i Ekenäs fientligt inställd till arbetskraft i allmänhet, eller gäller det styrd arbetskraftinvandring? Kanske gäller kommentaren enbart vårt projekt och vår förmåga? Var finns sanningen och motivet?

Vi önskar också kort kommentera Karl von Smittens och Magnus Cederlöfs insändare (VN 29.10). I dag är frågan om klimatarbete och koldioxidneutralitet på allas läppar. Det är därför förvånande med vilken arrogans man negligerar vår idé om ett klimatsmart boende och ett energisystem som inte baserar sig på fossila bränslen. Von Smitten poängterar att all denna kunskap finns hos de högt skolade invånarna i Gamla stan i Ekenäs, dock har inga konkreta förslag eller idéer framförts av dessa beresta och kunniga personer. En saklig och konstruktiv kritik omfattar vi, men anser dock att invånarna i Gamla stan också bör presentera konkreta planer på hur man stärker Raseborgs framtid, detta gör man inte med enbart negativ kritik.

Under året som gått har vi hört många klagovisor över hur sjövillorna belastar utsikten, trafiken, parkeringsplatserna och avfallshanteringen i Gamla stan i Ekenäs. Det är därför förvånande att ingen berört och kommenterat det faktum att miljötillståndet för Södra viken förutom muddringen, ger tillstånd att anlägga hundranittio (190) båtplatser vid Barckens udde med tio inritade parkeringsplatser och septiktankhantering. En framtidsvision som sommartid kommer att fylla Gamla stans gator och parker med parkerade bilar. Också avfallshanteringen i småbåtshamnen blir minst sagt problemfylld.

Vår åsikt är fortsättningsvis att sjövillorna på ett naturligt sätt kommer att komplettera Gamla stans befintliga byggnation. I miljötillståndet sägs därtill att en sanering och muddring av Södra viken höjer värdet på fastigheterna i Gamla stan.

Mikael Palmroos Patric Fagerström Kaj Bergman Ekenäs