Miljoninvestering för vatten hänger över Pickala

Stor investering. Anslutningen till det kommunala vattennätet kan enligt mycket grova kalkyler kosta höghusen i Pickala 50 000–60 000 euro. Bild: Mira Strandberg

Så mycket som en miljon kan det kosta kommunen då Prysmian vill slippa ansvaret för vattenledningarna i Pickala.

Prysmians fabrik i Pickala kommer att sluta leverera elektricitet, vatten, fjärrvärme och avloppsvattenstjänster till två bostadsbolag i Pickala. Det är fråga om sex flervåningshus vid Bergbacken och en radhuslänga vid Kabelvägen intill Prysmians fabrik. I husen bor drygt 200 personer.

Prysmian uppger att fabriken kan fortsätta leverera vatten men att ansvaret för att upprätthålla och serva vattenledningarna måste definieras innan utgången av år 2016. Eltillförseln upphör i slutet av år 2017, fjärrvärmedistributionen i slutet av år 2018 och hanteringen av avloppsvatten i slutet av år 2019.

Stor investering

Vattentjänstverket i Sjundeå har i ett utlåtande konstaterat att en utvidgning av verksamhetsområdet är ekonomiskt olönsam eftersom avstånden från stamlinjen är så långa och antalet fastigheter så litet. En utvidgning kräver kring fyra kilometer vatten- och avloppsnät plus en pumpstation, och förutsätter kommunal finansiering. En grov kalkyl av kostnaderna ger för handen att arbetet skulle kosta kommunen mellan 600 000 och en miljon euro.

– En tumregel är att det kostar 150 euro per meter vattenledning. På fyra kilometer blir det 600 000 euro men jag har överallt talat om en summa på kring 800 000. Beroende på terrängen kan det bli ännu dyrare, till och med en miljon, säger Sjundeås tekniska chef Markus Moisio.

Tekniska nämnden beslutade trots det att inleda planeringen av en utvidgning av vattentjänstverkets verksamhetsområde till Båtvik. Planeringen kostar 15 000 euro.

– I sådana här fall är kommunen skyldig att ordna vattenförsörjningen. Vi kan inte tvinga fabriken, som står på Kyrkslätts sida om kommungränsen, att leverera vatten till husen på Sjundeåsidan, säger tekniska nämndens ordförande Rabbe Dahlqvist.

I planeringsskedet ska kommunen noggrant utreda alla förutsättningar och kostnader för projektet.

– Vi ska utreda precis var ledningen i så fall ska gå och hur många som skulle vara intresserade av att ansluta sig till den. Det finns också vattenledningar på Kyrkslätts sida om gränsen, så det skulle också vara möjligt att dra ledningen därifrån och betala för vattnet till Kyrkslätt. Allt detta måste redas ut noga under nästa år, säger Moisio.

Hoppas på Marsudden

Trots att investeringen är stor ser Rabbe Dahlqvist möjligheter för kommunen att få avkastning på sina pengar.

– Prysmians fabrik har uttryckt intresse att ansluta sig till vårt vattennät, vilket gynnar kommunen om det blir av. Och så tror jag på Marsudden, där finns obebyggda tomter där det i framtiden kan byggas hus som behöver vatten.

På Marsudden har kommunen dessutom redan investerat i en pumpstation och en anslutning till avloppsledningen från Störsvik i Sjundeå till Strömsby i Kyrkslätt som invigdes i oktober 2014. Avstickaren till Marsudden byggdes samtidigt med överföringsavloppet eftersom kommunen hoppas på att utveckla området för boende.

– Kommunen har också köpt mark kring höghusen i Pickala. Dessutom förhandlar vi om markanvändningsavtal för sju till åtta strandtomter som ägs av Nokia. Här finns många möjligheter.

Markus Moisio lyfter fram ytterligare en möjlighet: att utreda om det finns någon instans som kan bevilja bidrag för projektet.

– Det är en jättestor investering för en kommun i Sjundeås storlek och vår ekonomi är inte den bästa just nu. Kanske det går att få stöd av till exempel Vattenföreningen i Finland. Vi måste undersöka alla möjligheter.

Vattnet räcker

Hösten 2014 uppdagades problem med vattenkvaliteten i Störsvik och vattentaget där stängdes på grund av höga järnhalter i vattnet. Nu kommer Sjundeås vatten i huvudsak från vattentagen i Barråsa och Nikus. Reserverna är goda och är inget hinder för att utvidga området för vattentjänstverket.

– Nej, de räcker väl till, säger Dahlqvist.