Massivt minus väntar i år och nästa år

Stora skillnader. Kommundirektör Tarmo Aarnio och ekonomidirektör Juha Hörkkö har haft ett digert jobb med att förena nämndernas budgetönskemål med verkligheten. Bild: Paavo Rantalainen

Kyrkslätts kommuns budgetarbete har varit svårare än på långa tider. Kommunens ekonomiska utsikter har blivit klart sämre under hösten.

Kyrkslätts kommundirektör Tarmo Aarnio presenterade sitt budgetförslag i fredags. Budgeten hade redan i utarbetningsskedet minus som förtecken. Underskottet har beräknats till ungefär två miljoner euro, fast man har sökt inbesparingsobjekt med ljus och lykta.

Aarnio poängterar ändå att det inte blir märkbara nedskärningar i de tjänster som nu står till buds. Enligt förslaget finns det ungefär lika mycket pengar att använda som i år. Problemet har varit att få önskemål och fakta att gå ihop. Kommunens förvaltningsorgan hade önskat ett cirka tretton miljoner euros tillägg. I budgetförslaget har elva miljoner tagits bort.

– Under min tid har det inte varit en så här stor klyfta att ta sig över tidigare, säger Aarnio som varit kommundirektör i 18 år.

Skolmoduler sväljer miljoner

Vid beredningen av budgeten har man varit tvungen att ta i beaktande två stora förändringar i jämförelse med förra året, säger Aarnio. Skolornas behov av alternativa utrymmen kräver ungefär fyra miljoner extra i tilläggskostnader. Den ekonomiska osäkerheten nästa år sänker också den beräknade skatteintäkten.

Klara inbesparingsobjekt finns i budgeten. Det kommunala hemvårdstödet för vård av barn hemma föreslås igen skäras ned så att endast under två år gamla barn får 100 euro per månad. Nu får under tre år gamla barn stödet som är 150 euro per månad. Kostnaderna för anhörigvård tänker man också sänka – till lagstadgat minimum.

Investerar 50 miljoner

Det är tänkt att barnskyddets budgetmedel skärs ner med en miljon euro nästa år. Idén är att kommunen inte länge behöver införskaffa så mycket köpta tjänster, när kommunen redan har anställt personal som sköter barnskyddsfall.

Kommunen tänker inte minska sin personal. Ett tiotal nya tjänster och befattningar grundas.

De stora investeringarna i Kyrkslätt har redan fått sitt sigill tidigare. Huvudbiblioteket byggs, Åängens undervisningscentrums byggarbete har inletts och i Veikkola byggs ett nytt daghem och skolan utvidgas. För projekten har under kommande tre år reserverats ungefär 50 miljoner euro.

Lånebördan ökar

Från den här summan fattas två ännu större investeringar: det nya välfärdscentret och Gesterby skolcentrum som skall byggas på nytt. Projektet med välfärdscentret är tänkt att säljas till ett fastighetsinvesteringsbolag och Gesterby skolprojekt (GWG-campus) ska förverkligas genom leasing.

Kyrkslätts kommun har redan nu ungefär 120 miljoner euro i lån men enligt nuvarande beräkningar har kommunen om tre år lån för nästan 200 miljoner.

Kommunens ekonomi blev klart dystrare under hösten. Det har gått mer pengar än beräknat och skatteintäkterna har blivit mindre än beräknat.

Kommunens bokslut för i år beräknas bli sex miljoner på minus. Ekonomidirektör Juha Hörkkö säger att beräkningen som gjorts för en månad sedan verkar hålla sträck. De slutliga skattebeskeden kommer först i december.

Skattesatserna i Kyrklätt föreslås bli oförändrade. Det betyder att kommunalskattesatsen är 19,5 procent också nästa år.

Kyrkslätt kommunfullmäktige behandlar nästa års budget och de två år följande årens budgetplaner den 15 december.