Markägare krävde mera byggrätt och slopade skyddsbeteckningar – alla fick nej i domstol

Alla tio klagomål över delgeneralplanen för inre skärgården i Ingå har förkastats av domstol.

Helsingfors förvaltningsdomstol har i april beslutat att förkasta alla tio klagomål mot delgeneralplanen för inre skärgården i Ingå. Domstolen konstaterar att Ingå kommunfullmäktiges beslut att godkänna delgeneralplanen inte är lagstridigt.

Kommunfullmäktige godkände planen redan i november 2017 men Nylands NTM-central gjorde en rättelseyrkan över beslutet. Kommunen korrigerade planen enligt NTM-centralens yrkan och godkände den justerade planen i april 2018.

Fritidshus och skyddsbeteckningar

Tio klagomål över beslutet lämnades in till förvaltningsdomstolen. Tre av dem gällde fler byggplatser för fritidsbostäder med bastubyggnader och ekonomibyggnader och två klagande ville att fastigheter anvisas som område för fast bosättning. Ett klagomål gällde småbåtshamnen i Svenviken – grannarna till hamnen ville att märkningen för småbåtshamn vid Svenviken ändras bland annat så att parkeringen flyttas längre bort från deras fastighet.

Två klagomål gällde skyddsmärkningen av Kuggviken, som betecknats som flada, och ett klagomål gällde ett naturskyddsområde invid den fastighet som den klagande äger.

Mer läsning