"Marinen tar varje olycka på allvar"

Olycksbåt. Båten som körde på grund utanför Obbnäs i höstas var en båt av Jurmo-klass. Bild: VN-arkiv/Marina Holmberg

Marinen behöver mera sjöfartsutbildning, bättre riskhantering och tydligare regler för ansvarsfördelning ombord, anser olycksutredare efter grundstötningen där nio beväringar skadades.

Olyckan skedde utanför Obbnäs i november då en transportfarkost av klassen Jurmo körde på en sten. 23 personer befann sig ombord på farkosten, som var på väg hemåt mot Nylands brigad efter en övning i Obbnäs. Båten kördes av två beväringar.

Olycksutredningscentralen har slagit fast att olyckan berodde på att båten hade avvikit från sin rutt, att båtföraren var ovetande om båtens exakta position och hade bristfälliga kunskaper i användningen av radar.

Enligt utredningen får de som utbildas till militärbåtförare inom underofficersutbildningen för lite utbildning i hur man använder navigationsinstrument, i synnerhet radar. Därför rekommenderar olycksutredningscentralen att marinen utökar mängden utbildning i att använda elektroniska navigeringsinstrument på underofficerskursen för militärbåtförare.

Dessutom rekommenderas att marinen utvecklar en metod för att bedöma och hantera riskerna inför sjötransportuppdrag och utarbetar en handlingsmodell för tydligare ansvarsfördelning vid uppdragsbyten ombord.

Marinens informatör Hanne Paalanen-Ericsson säger att marinen tar varje olycka på allvar och noga utreder orsaken till dem.

– Marinen har fått rapporten från olycksutredningscentralen och bekantar sig nu med de rekommendationer som ges där. Vid behov ser vi över vår utbildning, säger hon.

I dagens läge går båtförare en 1,5 månads kurs för militärbåtsförare under underofficersutbildningens andra del. Efter underofficerskursen fortsätter utbildningen av militärbåtsförare med fördjupade studier, som bland annat innehåller körövningsperioder.

I båtförarutbildningen ingår både teori och praktik. Dit hör grunderna i sjöfart, sjömanskunskap, maskinlära, reglerna till havs, kommunikation, räddning, brand- och skadebekämpning och båthantering. De som deltar får pröva på att vara både förare, radarmätare och rorsmän. För att få full kompetens som militärbåtsförare krävs också tillräckligt många dygn till havs och som båtförare.