Magasinets framtid synades

Landmärke. Enligt museiverket utgör Engelska magasinet och landgången en kulturhistorisk viktig helhet i Västra hamnen. Bild: Johanna Lindholm

Högsta Förvaltningsdomstolen hörde alla parter i frågan om skyddandet av byggnaden.

Det är ganska ovanligt att Högsta förvaltningsdomstolen förrättar syn på ort och ställe för att avgöra ett mål. Ibland behöver ändå förvaltningsråden bilda sig en uppfattning i komplicerade frågor av allmänt intresse. Skyddandet av Engelska magasinet i Västra hamnen är en sådan fråga. De som talar för att magasinet skall skyddas tycker det är en viktig del av Hangös historia.

Staden anser däremot att en skyddsbeteckning skulle hindra utvecklingen. Eftersom frågan varit en rättssak har ingen kunna fatta beslut om vad som händer med magasinet i framtiden. Under tiden framskrider förfallet.

Bromsar utvecklingen i hamnen

På fredagen (19.2) kom representanter för Högsta förvaltningsdomstolen till Hangö för att höra parterna i processen. Förvaltningsrådet Kari Kuusiniemi inledde med att förklara vad synen går ut på och lämnade därefter över ordet till Hangö hamns vd Anders Ahlvik. För hamnens del är det problematiskt att byggnaden står där den står.

Med tanke på den snabba tillväxten är hamnen intresserad av att utnyttja marken där magasinet står. Det är redan nu trångt i hamnen och magasinets centrala placering utgör en säkerhetsrisk i arbetet. Eftersom hamnen inte har någon användning för bygganden, skulle man hellre se att den revs än att den står kvar. Då magasinet befinner sig på hamnområde, kan man inte heller öppna det för allmänheten.

Viktigt landmärke för Hangö

En av dem som överklagat fullmäktiges beslut till Förvaltningsdomstolen är Hangö miljöförening. Enligt dem är byggnaden av historiskt och arkitektoniskt värde, och bör bevaras för eftervärlden. Johannes Runeberg frågade om inte hamnverksamheten på sikt borde flytta till Koverhar, där staden nyligen investerat i stora landområden.

Den tunga trafiken som kör genom staden är redan nu ett problem. Ahlvik svarade att detta inte är möjligt. Koverhar utgör ett komplement till den nuvarande verksamheten och att avveckla verksamheten i Västra hamnen skulle inte vara lönsamt.

Domen faller i vår

Meningen är att avgöra målet under våren. Förvaltningsråden kommer då att använda sina intryck från synen för att komplettera det skriftliga materialet. Enligt Kari Kuusiniemi är det för tidigt att säga vilka argument som väger tyngre i det här skedet, de kulturhistoriska eller kommersiella.

– Efter synen får samtliga närvarande ge uttryck för sin åsikt i saken. Målet är att domen faller innan utgången av april.

2013 beslöt fullmäktige avlägsna skyddsbeteckningen för Engelska magasinet som en del i detaljplanen för hamnen.

Museiverket, Hangö miljöförening samt Nylands närings-, trafik- och miljöcentral lämnade in egna besvär till Förvaltningsdomstolen.

Förvaltningsdomstolen avgjorde ärendet till deras fördel.

Stadsstyrelsen var inte nöjd med beslutet, utan förde ärendet vidare till Högsta förvaltningsdomstolen.

Domen faller i vår.

Mer läsning