Lundqvist vill vänta på undertecknat brev

Ett anonymt brev ska inte föranleda åtgärder, anser stadsdirektör Ragnar Lundqvist i fråga om påtalade brister i vård i hemmet i Ekenäs.

Social- och hälsovårdsnämnden har fått ett brev angående vård i hemmet i Ekenäs. Brevet innehåller en hel del problemställningar och organiseringen av verksamheten inom vård i hemmet i Ekenäs ifrågasätts.

Brevet som undertecknats av personalen vid vård i hemmet i Ekenäs saknar personlig underskrift.

Social- och hälsovårdsnämnden ser allvarligt på detta. Nämnden beslutade på sitt möte i maj att social- och hälsovårdens tjänstemannaledning i samarbete med personalchefen bör göra en grundlig utredning och att nödvändiga åtgärder utarbetas och verkställs med regelbunden rapportering till social- och hälsovårdsnämnden.

Stadsdirektören anser däremot att ett anonymt brev inte får vara ett verktyg som initierar aktiviteter inom staden. Han anser att ett beslut att skrida till åtgärder och utredningar utifrån anonyma brev eller annan anonym kommunikation är av prejudicerande karaktär och emot grundprinciperna i stadens verksamhet.

Sedermera har ett undertecknat brev kommit till staden med liknande innehåll som det anonyma brevet. Detta brev anser Ragnar Lundqvist dock bör behandlas i social- och hälsovårdsnämnden.

Stadsdirektören föreslår nu att stadsstyrelsen beslutar att häva social- och hälsovårdsnämndens beslut och enbart anteckna ärendet om inkommet brev för kännedom. Han föreslår att styrelsen dessutom remitterar ärendet till social- och hälsovårdsnämnden med anledning av det nya undertecknade brevet om vård i hemmet i Ekenäs.

Styrelsen sammanträder på måndag.