Lotsförbundet kritiserar Trafiksäkerhetsverkets beslut om Nord Stream 2

Bild: SPT-Arkiv/Lina Enlund

Lotsförbundet har lämnat ett rättelseyrkande till Trafiksäkerhetsverket efter verkets beslut att befria Nord Stream 2-projektets fartyg från skyldigheten att använda sig av lotsning i finska farleder.

Installationen och nedläggningen av gasrör inom det så kallade Nord Stream 2-projektet startade förra veckan i finska territorialvatten. En stor del av gasrören har mellanlagrats i Kotka och Hangö för frakt till fartyget Solitair som svarar för gasrörens nedläggning i Finska viken.

Enligt Lotsförbundets pressmeddelande har Trafiksäkerhetsverket beviljat ett undantagstillstånd till tre utländska fartyg som friar dem från skyldigheten att använda lotsning i samband med nedläggningen av gasledningen Nord Stream 2. Beslutet gäller fartygstrafiken i farleder i närheten av Hangö och Kotka.

Lotsförbundet skriver att beslutet är lagstridigt och kräver nu att det ska hävas.

– Beslutet är inte förenligt med lotsningslagen. Väderleksförhållandena försämras snabbt till sjöss då hösten framskrider samtidigt som vi har obekanta aktörer i våra vatten. Det går inte att äventyra säkerheten på det här sättet, säger Lotsförbundets ordförande Antti Rautava i pressmeddelandet.

Lotsförbundet förundrar sig över de finska myndigheternas motiv i det aktuella fallet.

– Myndigheterna har gjort en bredare och felaktig tolkning av lagens ordalydelse och agerat lagstridigt. Enligt grundlagen måste den offentliga makten grunda sin verksamhet på existerande lagstiftning, säger Rautava i pressmeddelandet.

Naturgasledningen Nord Stream 2 ägs av det ryska bolaget Gazprom, som lägger gasledningen parallellt med den redan existerande Nord Stream 1-ledningen som går genom Östersjön från Ryssland till Tyskland.

Mer läsning