Lokal miljökatastrof hotar i Evitskog

Här står nu någon enstaka aktörs ekonomiska intressen mot en hel bys och ett helt landskaps intressen.

Jordbrukarna behövs. De upprätthåller vårt kulturlandskap då de odlar våra åkrar. Men kulturlandskapen innehåller också annat än odlade åkrar och skog. Så är till exempel sankmarkerna rika ekosystem för fåglarnas häckning. Fåglarna har också sin plats i naturen.

I åratal har sankmarkerna väster om Storträsk i Evitskog varit till besvär för jordbrukarna. Åkrarna har ändå både odlats, besprutats och fyllts med slam (den västligare delen). Från den östliga delen har flödesvattnet (med sitt innehåll av gödsel och kemiska bekämpningsmedel) pumpats ut i Storträsk. Hur Naturagränserna har tillämpats – avståndet mellan odling och vattendrag – är mig okänt.

Dessa sankmarker har med andra ord aldrig odlats med hänsyn till naturen och den fina sjön Storträsk har under årtionden belastats hårt (tidigare också av den öppna deponin i Vols i Kyrkslätt). Inga myndigheter har velat lyssna på lokalbefolkningens oro. Inga åtgärder har vidtagits.

Som om det inte räckte med detta planeras nu en massiv dumpning av överskottsjord på dessa åkrar. Markägarna vill höja åkernivåerna med ett flertal meter – en process som inte bara varar och stör omgivningarna i många år, utan också förstör en häckningsplats för eviga tider, förändrar landskapets form, hotar den närliggande sjön och dess hela sjösystem med koppling ända till Björnträsk och Sjundeå å. För att garantera en fortsättning av det så kallade effektiva jordbruket och hundratusentals euro i kompensation till ett fåtal markägare.

Den väg som under jordtransportprojektet förstörs, byggs om för tung trafik, hålls avstängd för invånarna under perioder och så vidare leder till fast bosättning och sommarstugor längs Törnäsvägen. Delägare i Törnäs väglag motsätter sig projektet. Det finns ingenting som försvarar ett projekt i den här storleksklassen. Ja, förutom då en eller två odlares möjligheter att om ett antal byggnadsår få mer odlingsyta för sina grödor.

I Evitskog med omnejd läggs jordbruk ner, åkrar blir övergivna. Det kostar naturligtvis pengar att arrendera eller köpa tilläggsmark. Den gård som har anhållit om projektet föredrar givetvis att få riklig ekonomisk kompensation för att ta emot denna överskottsjord. Men här står nu någon enstaka aktörs ekonomiska intressen mot en hel bys och ett helt landskaps intressen.

Det är förvånande att snöd vinning i så här hög grad kan få företräde framför de mest elementära miljöhänsyn, i en tid då vi inte ens vet hur länge vi har kvar våra jordar att bruka!

Astrid Nikula 
delägare i Törnäs väglag Jakobstad

Mer läsning