Låt naturen råda på Ramsholmen och Hagen

Skyddsområdet har i första hand bildats för att skydda ett enastående naturområde och i andra hand för att trygga rekreationsmöjligheter.

Hur skall Ramsholmen och Hagen vårdas? Frågan har debatterats på sistone. Men diskussionen har varit ensidig.

Det påstås att området är i bedrövligt skick. Till vilket man kan anföra att det är en åsiktsfråga. Många tycker nämligen att lundområdet håller på att utveckla sig till det bättre. De ser inte döda träd som fula, utan dessa hör till skogsnaturen. På ett naturskyddsområde skyddas först och främst naturen i vars processer ingår att träden växer och dör. De döda träden murknar och förvandlas så småningom till mylla. I detta kretslopp deltar hundratals arter – svampar, insekter och andra organismer. Det är den här ekologiska helheten som vårdas på området, inte bara enskilda träd.

Vården som idkats tidigare har orsakat en icke önskvärd utveckling. Genom att öppna luckor och avverka träd har man ökat snårbildningen. På många områden dominerar täta slybestånd. Det kan var och en konstatera vid ett besök på området. Skötselåtgärder såsom slyröjning är därför välkomna. Vilket också rekommenderas i den godkända skötselplanen. Till övriga delar kan skogen växa utan mänsklig inblandning. I de täta trädbestånden uppstår med tiden självgallring och nya träd växer upp i luckorna som döda träd lämnar efter sig. På Ramsholmen växer till exempel skogsalmar vilka planterades vid samma tidpunkt. Nu har en stor del av dem nått sin livscykels slutskede och dör. I ställe för dem växer ett nytt naturligt trädbestånd upp.

Det påstås också att fridlysningen av området är av ondo, och att området borde frigöras ur nätverket Natura 2000. En upphävning av skyddet är möjlig, men i praktiken mycket svår att genomföra. Ärendet bör i så fall behandlas i statsrådet medan det slutliga beslutet fattas av EU-kommissionen i Bryssel. Motsvarande process har inte genomförts gällande något område i nätverket Natura 2000.

Man har också uttryckt oro över hur vitsipporna klarar sig. Lyckligtvis är vitsippan en lundväxt som inte lider av beskuggningen, utan till och med kräver litet skugga. I de tätaste snåren kan vitsipporna må dåligt. Längs stigarna tillåter skötselplanen att sly röjs bort, vilket i alla fall inte skett under de gångna fem åren.

Det har antytts att skötselplanen är orsaken till att området är i dåligt skick. Ett faktum är dock att området inte har vårdats enligt skötselplanens förslag. I planen har man föreslagit många undantag från ett strängt skydd för att beakta rekreationsintressen och estetik. Stadens intresse för skötseln avtog efter de avverkningar som ledde till gräl och polisundersökning. Efter detta har i praktiken nästan ingen skötsel vidtagits i området.

Sammanfattning: Skyddsområdet har i första hand bildats för att skydda ett enastående naturområde och i andra hand för att trygga rekreationsmöjligheter. Först efter att skötselplanen har följts och i praktiken förverkligats kan man bedöma dess effekt. Vid behov kan planen förnyas. Men i första hand är det Ramsholmens och Hagens naturliga mångfald vi måste slå vakt om.

Olli Borg ordförande, Raseborgs Natur rf - Raaseporin Luonto ry