Kyrkslätts investeringar tar fart

Stor blir större. Kyrkslätts huvudbibliotek ska renoveras och utvidgas, ett projekt som från och med nästa år slukar en hel del pengar. I budgetförslaget för 2017 finns 3,24 miljoner euro reserverat för ändamålet. Bild: Johan Kvarnström

EKONOMI Kyrkslätts budgetförslag för 2017 omfattar som väntat rekordstora investeringar som enligt ekonomiplanen ska fortsätta skjuta i höjden 2018-2019.

Kommundirektör Tarmo Aarnios budgetförslag bjuder inte på några stora överraskningar, men visar att det är spännande tider för kommunen. Investeringarna i budgetförslaget landar på 36 miljoner euro. Av denna summa gäller 18,8 miljoner husbyggen.

Enligt ekonomiplanen stiger investeringarna år 2018 till hela 51,6 miljoner och år 2019 till 59,5 miljoner. De två stora projekt som slukar pengar under flera år är huvudbibliotekets renovering och utvidgning samt det nya välfärdscentret som ska byggas på Åängen och ersätta hälsovårdscentralen.

Bibliotekets investeringsdel nästa år är 3,24 miljoner euro. Även 2018 antas projektet att sluka en så stor summa. Det näst största byggprojektet 2017 är Kantvik daghem för 3,69 miljoner.

För vårdkomplexet på Åängen viks 2,5 miljoner euro i budgetförslaget medan utbildningscentret i Sjökulla står för 2,43 miljoner.

Mera lån ännu nästa år

Investeringsivern påverkar även lånebehovet.

Lånestocken beräknas 2017 landa på 124 miljoner euro, alltså 3 116 euro per invånare.

Även om investeringstakten bara ska öka de därpå följande åren räknar ekonomiplanen med att lånebördan ska minska till 116 miljoner euro (och 2 819 euro per invånare) till år 2019.

Detta räknar man med av olika skäl. Ett sådant är att ändringar i markanvändningsavtal beräknas ge inkomster som minskar lånebehovet.

Fortsatt låga skattesatser

Kommunens ekonomi står på så pass stabil grund att kommunalskattesatsen föreslås hållas oförändrad trots investeringsbehoven. Ett planerat underskott på 4,15 miljoner euro under räkenskapsperioden 2017 ger inte heller skrämselhicka.

Skattesatsen ska enligt förslag till budget och ekonomiplan fortsätta på nuvarande nivå de kommande åren, alltså på 19,5 procent.

En viss höjning av fastighetsskatten är däremot att vänta. Det beror på att de statliga ramarnas undre gränser justeras uppåt. Kyrkslätt har haft så låga nivåer som möjligt och fortsätter på den linjen enligt de nya möjligheterna. Man höjer fastighetsskatterna till de nya lägsta tillåtna nivåerna.

Den allmänna fastighetsskatten stiger därmed från 0,8 till 0,86 procent och skatten för stadigvarande boende från 0,37 till 0,39 procent.

Kommunalskatt: 19,5 procent.

Fastighetsskatt: 0,86 procent (allmän), 0,39 (stadigvarande boende), 0,92 procent (övrigt boende), 3,00 procent (obebyggd byggplats).

Verksamhetens inkomster: 52,5 miljoner euro.

Verksamhetens utgifter: 246,2 miljoner.

Verksamhetsbidrag: 193 miljoner.

Årsbidrag: 10,2 miljoner.

Investeringar

Totalt 36 miljoner euro, varav 18,8 gäller husbyggen.

De största projekten är Åängens välfärdscenter (2,5 miljoner), Masaby skola (1,75 miljoner), Sjökulla utbildningscenter (2, 43 miljoner), Kantvik daghem (3,69 miljoner) och huvudbibliotekets renovering och utvidgning (3,24 miljoner).