Kyrkslätt önskar sysselsättande verkstad

Gammalt blir nytt. Återanvändningscentralen iståndsätter bland annat begagnade cyklar. Bild: Ksf-arkiv/Evy Nickström

Kyrkslätt vill samarbeta med bolaget Helsingforsregionens Återanvändningscentral och hoppas få ett eget verksamhetsställe i kommunen.

Kyrkslätt jobbar på att bli delägare i Huvudstadsregionens återanvändningscentral och hoppas att bolaget inleder verksamhet i kommunen. Målet är en central med tillhörande sysselsättande verkstad för långtidsarbetslösa.

– Det är utgångsläget, att få arbetsplatser till kommunen, säger Thorolf Sjölund (Saml) som är fullmäktigeledamot och vice ordförande i koncernsektionen.

Avtal tas fram

Frågan om återanvändningscentralen går hand i hand med arbetet att sy ihop ett sysselsättningsprogram för kommunen för åren 2016–2017. På sitt möte i juni godkände kommunstyrelsen sysselsättningsprogrammet som bas för vidare utveckling.

Samtidigt godkände styrelsen att ett avtal med Huvudstadsregionens återanvändningscentral bereds färdigt så att styrelsen kan godkänna det i augusti.

I den aktuella avtalstexten sägs att möjligheterna att starta upp verksamhet även i Kyrkslätt ska utredas. Det är helt i linje med de önskemål som koncernsektionen lagt fram tidigare.

Får rutinerna tillbaka

Huvudstadsregionens återanvändningscentral har två verksamhetsställen i Esbo, nämligen i Finno och i Knektbro som ligger mellan Grankulla och Kilo.

Kommunstyrelsen och koncernsektionen har med kommundirektören i spetsen besökt det senare stället, och lät sig imponeras av aktiviteterna där.

– Det handlar om en verksamhet som faktiskt fungerar, säger Thorolf Sjölund.

Aktiviteterna ger långtidsarbetslösa en chans att komma tillbaka in i arbetsrutinerna, konstaterar han.

Kring 20 personer

I Esbo repareras bland annat hundratals cyklar årligen. De säljs sedan vidare.

Sjölund betonar vikten av att även det tilltänkta stället i Kyrkslätt inte endast fungerar som en mottagningsstation för använda prylar, utan att det faktiskt har en sysselsättande funktion för så många som möjligt.

I det här skedet talar man om att sysselsätta kring 20 Kyrkslättsbor per år, via lönesubventioner.

När det gäller platsen för en central i Kyrkslätt anser Sjölund att en tom hall eller byggnad är den bästa lösningen. Det är inte aktuellt att bygga nytt.

God dialog

Thorolf Sjölund tycker att dialogen mellan kommunen och återvinningsbolaget är god. I utkastet till avtal nämns en samarbetsperiod som avslutas vid årsskiftet, men Sjölund ser avtalet endast som ett första steg.

– Jag ser fram emot ett långt samarbete, säger han och konstaterar att kommuner ofta haft en benägenhet att själva sy ihop egna lösningar från början till slut, trots att grannen kanske redan har färdiga modeller som man i stället kunde samsas kring.

I det här fallet är det vettigt för Kyrkslätt att haka på ett fungerande koncept, säger han.

– Mera samarbete över alla kommungränser, det är framtidens melodi.

Huvudstadsregionens återanvändningscentral är ett allmännyttigt företag, vars mål är att minska mängden avfall och att öka miljömedvetenhet.

Återanvändningscentralen har flera butiker i huvudstadsregionen. En stor del av centralens arbetstagare har varit långtidsarbetslösa.

Årligen deltar cirka 30 000 personer i centralens rådgivningsverksamhet.

Mer läsning