Kommuner kräver lägre ambulanskostnader

Hangö, Ingå och Raseborg vill att alla kommuner inom HNS betalar samma pris för den prehospitala sjukvården. Bild: Arkiv

I ett gemensamt brev till HNS:s styrelse kräver Hangö, Ingå och Raseborg att kostnaderna för ambulansservicen sänks till en nivå som motsvarar medeltalet i sjukvårdsdistriktet.

Sedan 2011 har den prehospitala akutsjukvården inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt organiserats i så kallade funktionella helheter.

Hangö, Ingå och Raseborg hör till Västra Nylands sjukvårdsområde som samtidigt utgör en funktionell helhet. Regionen betalar 3,8 miljoner euro per år för ambulansservicen. Det betyder att kostnaden per capita (knappt 42 000 invånare) är 90 euro.

En ambulans i omedelbar beredskap dygnet runt kostar drygt 0,7 miljoner euro per år. På området finns fem sådana ambulanser.

Eftersom den västnyländska kostnaden per invånare är hög på grund av bland annat servicenivån och de långa avstånden har sjukvårdsdistriktet beviljat Hangö, Ingå och Raseborg en ambulansrabatt som inneburit att man betalat 50 euro per capita 2017 och 60 euro 2018.

Sjukvårdsdistriktets budget för 2018 visar att detta är den högsta avgiften i distriktet. Huvudstadsregionens kommuner betalar minst, i medeltal bara 17,40 euro per invånare. Medeltalet bland distriktets kommuner är 26,30 euro.

I sjukvårdsdistriktets budget som fullmäktige godkände i december 2017 konstaterar man att det med tanke på skyldigheten att upprätthålla beredskap inte är motiverat att medlemskommunerna betalar olika, även om det är klart att kostnaderna varierar mellan områdena.

I beredningstexten står det också att man ska inleda en övergång till centraliserad styrning av den prehospitala sjukvården vilket inte skett.

Stadsdirektör Ragnar Lundqvist i Raseborg, stadsdirektör Denis Strandell i Hangö och kommundirektör Robert Nyman i Ingå har undertecknat ett brev riktat till styrelsen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt där man konstaterar att sjukvårdsdistriktet, som bär det yttersta ansvaret för den prehospitala sjukvården, behandlar sina medlemskommuner ojämlikt eftersom debiteringen per invånare varierar stort. Hangö, Ingå och Raseborg förutsätter att sjukvårdsdistriktet i budgeten för 2019 debiterar alla medlemskommuner samma summa per capita. För Hangö skulle detta innebära att kostnaderna sjunker med 310 000 euro, för Ingå med 200 000 euro och för Raseborg med drygt 1 miljon euro.

Kommunstyrelsen i Ingå antecknade ärendet till kännedom i måndags.