Kommer staden att kräva Regatta Resorts på mer pengar?

Genom detaljplaneändringen kommer värdet på tomten att öka betydligt.

I april 2015 skrev jag en insändare i Hangötidningen där jag berörde centrala öppna frågor om stadsplanen för Fabriksudden och de ur Hangöbornas synvinkel viktiga ekonomiska aspekterna kring avtalet med Regatta Resorts. Det är nästintill häpnadsväckande att se hur lite den fortsatta debatten kring projektets framskridande berört de verkliga ekonomiska frågorna kring avtalen som borde vara i alla skattebetalande Hangöbors intresse.

Hangö stads fullmäktige står i dag inför ett viktigt beslut då förslaget till ändring av detaljplanen för Fabriksudden kommer upp till behandling. Området som byggs på Fabriksudden har i den nu gällande stadsplanen beteckningen: KL-5, det vill säga kvartersområde för affärsbyggnader (märk väl inte fritidsbostäder vilket i många sammanhang felaktigt kunnat förstås och läsas från debatten). I byggnadslovet talar man om lägenhetshotell. I förslaget till den nya detaljplanen för Fabriksudden skall den delen av tomten som de nya bostäderna nu byggs på få beteckningen AL, det vill säga område för bostäder. Ändringsförslaget gäller byggnadsrätt på 5 000 kvadratmeter bostadsyta.

Genom detaljplaneändringen kommer värdet på tomten att öka betydligt. Med beaktande av områdets unika läge och prisnivån på bostäderna som säljs där är det klart att det gäller betydande summor. En grov uppskattning är en värdeökning på nära tio miljoner euro?

Enligt samarbetsavtalet med Regatta Resorts skall det på tomten byggas wellness-, konferens- och hotellutrymmen. Det var ju för att underlätta finaniseringen av byggande på Fabriksudden som de värdefulla bostadsbyggnadsrätterna på Grand Hotell-tomten och Drottningberg såldes till ett fördelaktigt pris. Om processen hade gjorts rätt och transparent från början hade staden efter Harry Harkimos misslyckade hotellinvestering dragit slutsatsen och gjort behövliga detaljplaneändringar (antaget en öppen debatt och politiska beslut i frågan) för att möjliggöra bostadsbyggande på området. Därefter skulle tomterna med byggnadsrätt på både Fabriksudden och Drottningberg ha sålts till högst bjudande investerare. Tillsammans med befintlig byggnadsrätt på Drottningberg diskuterar vi summor på upp till 20 miljoner euro?

Man kan nu kräva att innan slutligt beslut nu fattas i frågan bör staden göra en oberoende utredning eller värdering av tomternas marknadsvärden utifrån den ändrade byggnadsrätten. Denna utredning skulle ge beslutsfattarna och skattebetalarna i Hangö en klar bild av hur mycket besluten kring Fabriksudden och Drottningberg verkligen kostar staden (både i form av förlorade markintäkter och direkta investeringar som gjorts av staden i områdena). Samtidigt kunde utredningen även omfatta och ge ett klart och tydligt svar på vilka serviceavtal med Regatta Resorts staden investerat alla dessa miljoner i och hur dessa kommer skattebetalarna till godo.

Utredningen bör även vara en självklar grund för de förhandlingar man som Hangöbo antar staden nu för med Regatta Resorts för att säkerställa att den 60 procent av värdeökningen som Markanvändnings- och bygglagen, paragraf 91, ger staden rätt att kräva i samband med ändringar i byggrätten kommer staden till godo. Liksom i många andra kommuner torde lagrummets tillämpning även vara praxis i Hangö. Kanske finns det tidigare liknande, även mindre fall, då detta lagrum redan tillämpats även i Hangö.

Sune Lundin Hangö

Mer läsning