Knappt ja till privatisering av läkarmottagning

Frågan om hur hälsocentralen skall garantera Hangöbornas läkarvård väckte debatt i fullmäktige.

Med en rösts marginal beslöt fullmäktige i går att man går vidare med att privatisera hela läkarmottagningen vid Hangö hälsocentral, trots allt.

Aila Pääkkö (sdp) ville först remittera ärendet, eftersom hon ansåg att det fanns alltför många frågor av juridisk art som ledamöterna hade för lite insyn i för att fatta ett så stort beslut. Hon fick understöd av Birgitta Gran (vf), som i stadsstyrelsen fick igenom ett förslag om att staden endast hyr läkartjänster. Av ledamöterna röstade 23 för fortsatt utredning av styrelsens förslag medan 12 understödde Pääkkös.

Efter det föreslog Anja Roos (saml), understödd av Barbro Wikberg (sfp) att grundtrygghetsnämndens beslut skall stå som grund för vidare arbete. Bägge tyckte att stadsstyrelsens förslag var att underminera nämndens kompetens.

Problematiken utlöste en intensiv debatt, där representanter från samtliga partier anförde sin ståndpunkt.

Slutligen stod valet att rösta mellan stadsstyrelsens förslag eller Roos förslag att återuppta grundtrygghetens tidigare beslut. Det senare förslaget segrade med en röst, 18 ledamöter röstade för att privatisera hela mottagningen, 17 ville remittera ärendet.

Grungtrygghetschef Elisabeth Kajander fick flera gånger återkomma till varför man kommit fram till att privatisera läkarmottagningen.

– Det är inget lätt beslut; det har inte varit lätt för mig heller, men kärnfrågan är Hangöbornas rätt till god läkarvård. Vi har länge haft svårt att hitta läkare, och det nuvarande systemet är varken effektivt eller billigt.

Personalens sits knäckfråga

Det som väckte mest diskussion var den övriga mottagningspersonalens anställningsförhållanden.

Många kände sig osäkra på om personalens sits kan tryggas genom att utlokalisera verksamheten.

Stadsdirektör Denis Strandell sade att staden under diskussioner med pensionsanstalten Keva, fått besked om att det finns olika modeller som gör att personalen inte mister förmåner som de tjänat ihop som anställda inom kommunen.

Vänsterpartierna höll ett gruppmöte i pausen, och flera anmälde avvikande åsikt till protokollet efter att ordförande Sture Söderholm klubbade igenom ärendet.