Jussi Niinistö besöker Dragsvik i juni

Besök. Jussi Niinistö besökte Ekenäs för att hålla festtal på Frihetskrigets traditionsförbunds sommardagar. Bild: Sarah Groop

I söndags besökte försvarsminister Jussi Niinistö Ekenäs i samband med Frihetskrigets traditionsförbunds sommardagar. Något besök till Dragsvik blev det inte.

Då försvarsminister Jussi Niinistö höll sitt festtal vid Frihetskrigets traditionsförbunds medborgarfest kopplade han samman jägarnas historia med internationella samarbetsövningar i dag eftersom internationellt samarbete fortsättningsvis spelar en viktig roll för att utveckla försvaret.

– Materielsamarbete har alltid varit viktigt för att utrusta försvarsmakten med moderna vapensystem. Lika viktigt har det varit för försvarsmakten att bedriva internationellt samarbete för att utveckla personalens kunnande, säger Niinistö i sitt tal.

Samtidigt sade han att det viktigaste försvaret görs hemma i garnisonerna och på inhemska övningsområden.

Trots att Niinistö besökte Ekenäs blev det inget besök till Dragsvik, men däremot planerar han besöka Nylands brigad i samband med Baltopsövningarna den sjätte juni.

– Nylands brigad har en betydande roll för försvarssamarbetet med Sverige. Den har varit en föregångare och kustjägarkompaniet är ett exempel på det. Det här samarbetet kommer i fortsättningen att bli intensivare och Nylands brigad har en viktig roll där. Det är tydligt att det svenskspråkiga truppförbandets samarbete med den svenska motsvarigheten är mindre komplicerad än för många andra.

När Jussi Niinistö tillträdde som försvarsminister sade han att han vill se över de ändringar i garnisonsnätverket som gjordes förra regeringsperioden.

– Det är meningen att jag ska hinna besöka alla under den här regeringsperioden och bekanta mig med verksamheten.

Ekonomin och verksamheten ska granskas för att se hur ändringarna har gått och vilka följder den har fått. Försvarsmakten håller på att framställa en rapport om hur förnyelsen lyckats. Den borde bli klar i höst.

Ökat samarbete med Sverige

I sitt tal i söndags lyfte Niinistö också fram att det är viktigt att Finland kan ge bistånd till andra länder i enlighet med Lissanbonfördragets förpliktelser.

– Möjligheten att ge bistånd öppnar också nya utsikter för det bilaterala finsk - svenska försvarssamarbetet.

Det fredstida samarbetet mellan Sverige och Finland ämnar Försvarsministeriet utveckla så mycket som möjligt så att samarbete i krissituationer inte är uteslutet.

– Det skapas hela tiden förutsättningar för fördjupat samarbete, som till exempel gemensamt bruk av hamnar, flygplatser och liknande. Det är en lång väg och det är många hinder som måste rivas med hjälp av lagstiftning och genom att bygga förtroende, säger Niinistö.

Enligt Niinistö är arbetet i full gång.

– Alla riksdagspartiers och det finska folkets stöd är starkt, vilket gör att det här arbetet är lätt att göra.

I dag och på onsdag besöker Niinistö Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist för att diskutera försvarssamarbetet mellan länderna.

Vill ha starkt försvar

Trots det ökade samarbetet säger Niinistö i sitt tal att Finland som ett militärt alliansfritt land inte kan lita på hjälp utifrån utan måste ta hand om sitt eget försvar.

Han anser att försvaret under tidigare regeringsperioder inte haft tillräckligt med pengar för att skaffa material. Årets försvarsbudget har ökats med 50 miljoner euro och tanken är att summan gravis ska växa till 150 miljoner euro år 2020.

Då är det meningen att mera material ska skaffas till försvarsmakten.

– Det är viktigt att vi får infanteriet i skick eftersom det kommer stora inköp för marinen och luftvärnet på 2020-talet. Finland vill med det visa att vi har verksamma nutida land-, marin- och luftstyrkor och trovärdigt eget försvar.

Under sitt första år som försvarsminister har Jussi Niinistö besökt: Arméstaben i S:t Michel, Karelska brigaden, Björneborgsbrigad Niinisaloavdelningen, Jägarbrigaden, Pansarbrigaden, Marinstaben i Åbo, Kustflottan, Flygstaben i Tikkakoski, Lapplands flygflottilj, Karelens flygflottilj, Försvarshögskolan, Försvarsmaktens logistikverk och två logistikregementen, Försvarsmaktens byggverk i Fredrikshamn.