Juryn utser bästa idén för Ingåstrand

Diskret. För högt byggande vid strandkanten undanbeds i de flesta av de åsikter som lämnats in om bidragen i arkitekttävlingen om Ingåstrand. Bild: Skiss

Tio privatpersoner och föreningen Pro Ingå har utnyttjat möjligheten att komma med åsikter om arkitektplanerna för Ingåstrand. Den vanligaste kommentaren är att bebyggelsen vid stranden inte får bli för hög.

Av dem som uttryckligen nämnde en favorit bland de fem arkitektbyråernas förslag föredrog de flesta förslaget Ingåstrands toppar eller View. I sex av de elva åsikter som lämnades in påpekades att det inte får byggas för höga byggnader nära stranden, utan att höghusen ska placeras mer i bakgrunden.

"Något tveksamt kan man ställa sig till fyravåningshus strax intill stranden. En mera ingående studie i byggnadshöjder kan här vara motiverad", löd en kommentar, "En genomgående princip bör dock vara att husen inte är högre än Strand och att de lägsta bostadshusen är vid stranden och de högre längre upp" en annan. Dessutom betonas vikten av att beakta hur helheten ser ut också från havet, så att Ingåstrand lockar folk både från havssidan och på land.

Parkour och bowling

Bristen på planering av bilplatser och båtförvaring togs upp av flera av dem som kom in med åsikter, liksom vikten av att Ingåstrand bidrar till att binda ihop och förenhetliga bystrukturen i Ingå centrum. Ingåstrand ska vara en naturlig fortsättning på existerande bycentrum, och kyrkan som landmärke och en viktig historisk knutpunkt lyfts fram.

Promenadstråken längs havet gillades av några, och ansågs viktiga. Utsiktstornet i ett av förslagen gillades inte av dem som kommenterat, men fyren i ett annat förslag kommenterades i några åsikter som en god idé.

Andra goda idéer som nämndes var en bastu, torgområdet vid havet och strandbodar.

Det som folk saknade i sina skrivelser var en lekpark för barn, en plats där ungdomar kan samlas – till exempel en parkourpark – och en bowlinghall.

Vinnaren väljs

Juryn för arkitekttävlingen om Ingåstrand samlades i går för att – om allt gick enligt planerna – välja en vinnare. När vinnaren offentliggörs är ännu inte bestämt. Efter att ett vinnande koncept har tagits fram går arbete vidare i kommunen genom planläggning.

– För kommunens del gäller det då att välja planläggare och starta planläggningen av området, säger kommundirektör Jarl Boström.

Mer läsning