Investeringsvilja hänger ihop med goda förbindelser

Bättre trafikförbindelser skulle öka företagens investeringar i Västnyland – och därmed ge fler arbetstillfällen.

Om staten satsade på investeringar i trafik och infrastruktur i Västnyland skulle företag också investera. Det visar en undersökning som Novago Företagsutveckling beställt.

Novago ville ha svar på om det finns det ett underliggande investeringsbehov i miljardklassen i Västnyland eftersom man så länge diskuterat trafiken och infrastrukturens tillstånd.

Man har i regionen frågat sig om området lämnas utanför då man beslutar om större trafikinvesteringar gällande Nyland och huvudstadsregionen, samt hur infrastrukturens nuvarande tillstånd återspeglar sig på områdets näringsliv.

I Novagos undersökning, gjord av IRO Research har 150 företag i Hangö, Ingå, Lojo, Raseborg och Sjundeå fått ge sina åsikter och om nödvändiga förbättringar av trafiknätverket.

Samtliga som svarade ansåg att vägarna och järnvägarna i Västnyland åtminstone i viss mån är viktiga ur det egna företagets eller kommunens perspektiv. 51 procent ansåg att frågan är mycket viktig.

Företagarna ombads uppge vilken åtgärd som är viktigast och de flesta svarade det planerade, så kallade entimmeståget. Det var främst företagare i Lojo som var av den här åsikten.

Också elektrifiering av Hangö–Hyvinge-banan sågs som en viktig åtgärd, liksom förbättring av riksväg 25 mellan Karis och Lojo. Överlag hoppas man riksväg 25 repareras, detsamma gäller väg 51 som man dessutom hoppas få belysning till.

Företagare önskar också att en del av den tunga trafiken flyttas till järnvägen och att plankorsningar avlägsnas.

Utifrån svaren har man dragit slutsatsen att det finns ett investeringstryck på trafikförbindelserna i Västnyland. Skulle kustbanan utvecklas, Hangö–Hyvinge elektrifieras, väg 51 förbättras och entimmesbanan byggas – bland annat – skulle företagens vilja att göra nyinvesteringar öka.

Det skulle i sin tur leda till att man kan rekrytera ny personal. Speciellt i Sjundeå var företagarna ivriga på att rekrytera – 53 procent av Sjundeåföretagen är redo att anställa ny personal om vägar och järnvägar förbättras.

Mer läsning