Invånare kritiserar kommunal info

Det är för svårt att få information om olika skeden i kommunens planeringsverksamhet. Invånare och markägare känner sig förbisedda och klagar till tekniska nämnden.

Vid sitt möte i tisdags behandlade tekniska nämnden i Sjundeå ett brev från invånare vid Bergvägen och Berggränd söder om stamväg 51 vid korsningen mellan stamvägen och Sjundeåvägen. Invånarna och markägare i området kritiserar kommunens sätt att informera om den kommunala planeringen och anser att de inte på ett adekvat sätt har fått delta i utarbetandet av planlösningar för Sunnanvikområdet.

Under de senaste tio åren har det enligt dem blivit allt svårare att få aktuell information om planutkast och andra förändringar. Kommunen har inte tillräckligt aktivt informerat om anslagstavlan på kommunens webbplats. Invånarna anser också att webbplatsen inte kan vara den enda informationskanalen.

Planläggningen har lidit

Tekniska nämndens ordförande Rabbe Dahlqvist (SFP) säger att kommunen inte har ändrat på sin praxis. Planläggningsöversikten skickas fortfarande hem till kommuninvånarna en gång om året, och nya planer görs upp i samråd med invånare och markägare.

– Men vi har länge varit utan planläggningsingenjör och det märks. Trots att vi inte har många nya planer är det mycket jobb med att uppdatera de gamla, säger Dahlqvist.

Just i fallet Sunnanvik kommer planeringen att gå vidare precis som tidigare, inklusive diskussioner för intressenter.

– Eventuellt kan det bli aktuellt med en promenad på området för invånare, säger Dahlqvist.

Visioner behövs

Nämnden beslutade att kungöra den områdesreservationsplan (se artikel på nästa sida) som NTM-centralen gjort upp för korsningen mellan Sjundeåvägen och stamväg 51. Beslutet skickas till markägare och företag för kännedom och för att de ska kunna delta i processen med sina åsikter.

Efter att trafiklösningarna på området är klara inleds den övriga detaljplaneringen av Sunnanvikområdet.

– Här måste vi göra upp en strategi och diskutera vad det är för slags verksamhet kommunen ska ha i Sunnanvik. Där förs diskussioner också med invånarna.