Inte enkelspårigt att inleda lokala språkförsök i Kyrkslätt

Mera valfrihet. Fjorton fullmäktigeledamöter vill att Kyrkslätt inför mera valfrihet i språkundervisningen. Bild: Mira Strandberg

Den motion om språkförsök i Kyrkslätt som lämnades in i december kan knappast få en snabb beredning. Anvisningar från statsmakten saknas.

Fjorton fullmäktigeledamöter i Kyrkslätt vill att det ska bli möjligt att i kommunen byta ut den obligatoriska undervisningen i svenska mot andra språk som tyska, franska, kinesiska, ryska eller arabiska. I motionen med Pekka M. Sinisalo (Sannf) som första undertecknare yrkar ledamöterna på att Kyrkslätt "bereder deltagande i ett regionalt språkförsök för att utvidga språkutbudet utan förpliktande studier i det andra nationella språket".

Enligt motionstexten skulle Kyrkslätt, som en kommun som utvecklas snabbt och blir allt mer internationell, ha exceptionellt goda förutsättningar för att delta i språkförsök.

Motionen tar avstamp i den kläm som riksdagen godkände våren 2015 om regionala försök för att utvidga språkutbudet utan att det andra nationalspråket är obligatoriskt. I regeringsprogrammet finns klämmen i form av ett spetsprojekt med målet att utöka språkundervisningen och göra den mångsidigare, tidigarelägga studierna i främmande språk och göra försök med breddat språkurval.

Saknar direktiv

Kyrkslätts bildningsdirektör Hannele Kujala konstaterar att motionen nu är under beredning men att innehållet föregriper statens agerande.

– Vi har inte fått några som helst direktiv från statligt håll om hur kommuner som vill delta i försök ska göra. Men vi utreder naturligtvis vad försöken kunde bestå av.

– Men det är ju bra att frågan behandlas nu för då vet vi vad vi vill sedan om det blir dags att söka tillstånd för språkförsök. Det är ofta kort ansökningstid när handlingarna kommer, bara några veckor.

Kujala tar inte ställning till om Kyrkslätt lämpar sig för språkförsök.

Juridiken utreds

Innan några språkförsök kan blir verklighet behöver kommunen ändå riktlinjer från statligt håll. De regionala språkförsöken som motionen i Kyrkslätt hänvisar till är under beredning i Undervisningsministeriet.

– Jag kan inte ta ställning till innehållet i försöken innan beredningen är klar. Vi informerar närmare om dem senare, säger undervisningsråd Minna Polvinen vid ministeriet.

Polvinen vill inte heller kommentera vilka aspekter av språkförsök det är som ska utredas.

Enligt en tidtabell som statsrådet har skissat upp utreds de juridiska förutsättningarna för regionala språkförsök under det här året. Ifall det finns förutsättningar genomförs försöken med start i år. Uppföljning och rapportering av försöksresultaten ska ske under nästa år.

Vill fråga föräldrarna

I Kyrkslätt bereds motionen nu i vanlig ordning av bildningssidan, varefter den via styrelsen behandlas i kommunfullmäktige. Om de som undertecknat motionen får som de vill får fullmäktige då också en utredning av föräldrarnas preferenser om vilket främmande språk deras barn skulle läsa ifall det andra inhemska språket inte var obligatoriskt.

Motionen som lämnades in vid fullmäktigemötet i december hade undertecknats av alla fem sannfinländare, samlingspartisterna Jens Sørensen, Veikko Vanhamäki, Matti Kaurila och Jarmo Uimonen, socialdemokraterna Pirkko Lehtinen, Ari Harinen och Ari Liuhta samt Emmi Wehka-aho och Marjokaisa Piironen från De gröna.

I finska skolor

Obligatoriskt A1-språk i tredje klassen: engelska.

Valfritt A2-språk i fyran: svenska, tyska eller franska. Minst tolv elever behövs för att en undervisningsgrupp ska bli av.

Obligatoriskt B1-språk, påbörjas i klass 6: Svenska för dem som inte läser svenska som A2-språk.

Valfritt B2-språk i åttan: tyska, franska eller ryska.

I svenska skolor

Obligatoriskt A1-språk i tredje klassen: finska.

Obligatoriskt A2-språk i fjärde klass: engelska.

B1-språk erbjuds inte.

Valfritt B2-språk i åttan: tyska, franska eller spanska.

Dessutom kan eleverna i Winellska skolan börja studier i tyska eller franska i klubbform i femte klass. I andra klass erbjuds finsk språkdusch för enspråkigt svenska elever.

Mer läsning