Inte bara att plinga och köra

För cyklisten gäller det att vara alert i trafiken. Det är inte alltid lätt att veta vem som ska väja.

Under åren 2010–2014 dog närmare 150 fotgängare eller cyklister i olyckor som skedde i tätorter. Hälften av olyckorna skedde vid övergångsställen, visar en färsk rapport från Trafikförsäkringscentralen.

I största delen av fallen uppger fordonsföraren att han eller hon inte lade märke till den andra parten i tid. Också bland fotgängarna och cyklisterna noteras brister i observationen av medtrafikanter.

– I en bekant omgivning kan uppmärksamheten avta. Man måste ändå alltid komma ihåg att följa med den övriga trafiken, säger Niina Sihvola som är forskare vid Trafikförsäkringscentralen.

Olyckor berör

VN-notisen för några veckor sedan om en åttaåring med cykel som blev påkörd på ett övergångsställe i Karis väckte reaktioner på nätet.

Några läsare har också tagit kontakt för att peka på de regler som gäller för cyklister i trafiken och samtidigt påminna om de faror som lurar då man med cykel samsas om samma trafikleder som bilarna.

Reglerna oklara för många

Bilskoleläraren Tommy Holmberg har full förståelse för reaktionerna. Han konstaterar att varken cyklisterna eller bilisterna är fullt insatta i vilka regler som gäller för cyklar i trafiken.

Därmed uppstår det ofta oklara situationer, konstaterar han. Ömsom tvekar bilförarna, ömsom cyklisterna. Vem ska väja för vem?

Många olyckor har ändå kunnat undvikas eftersom bilförarna i Västnyland i rätt hög grad tar cyklisterna i beaktande, konstaterar Holmberg.

– Bilisterna är ganska varsamma, för de vet att cyklisten är en oskyddad part.

– Nog kör vi överlag ganska försiktigt i den här staden, konstaterar "Toma" Holmberg som driver Bilskola L. Holmberg i Ekenäs.

Han säger att eleverna i bilskolan ska lära sig att vara förutseende även i fråga om cyklarna och han påpekar att man naturligtvis inte får köra på en cyklist som enligt reglerna är skyldig att hålla undan.

Var är triangeln placerad?

Det finns en enkel grundsats som gäller i alla väder: Cykeln är ett fordon och därmed väjer cyklisten alltid för fotgängare.

När det gäller cykeln kontra bilen finns det fler regler att hålla reda på.

I en korsning där bilisterna möter ett stoppmärke eller en väjningstriangel som är placerad innan cykelbanan (ofta en kombinerade cykel- och gångbana) som fortsätter över vägen ska bilförarna väja för cyklisterna på cykelbanan.

Är väjningstriangeln placerad efter cykelbanan eller om det handlar om en likvärdig korsning utan trianglar ska cyklisterna hålla undan för bilarna – oberoende av om bilarna kommer från höger eller vänster – medan bilar som vid sväng korsar cykelvägen ska väja för cyklarna.

Vid cykelbanor invid rondeller väjer bilarna, då de kör in i eller ut ur rondellen.

Cyklarna ska stanna

På ställen där cykelbanan löper över vägen eller gatan är det cyklarna som väjer för bilarna, om inget märke anger annat.

I praktiken är det ändå så att många bilar stannar inför cyklister som närmare sig eller väntar på att ta sig över.

Tommy Holmberg säger att det i sådana fall kan uppstå farliga situationer, till exempel för dem som kör bakom bilen som stannar. Samtidigt kanske cyklisten vaggas in i tron att bilisten faktiskt är väjningsskyldig även här, säger Holmberg.

Bilförarna ska vara påpassliga och visa hänsyn, men det är också viktigt att alla följer de regler som finns, säger Holmberg.

– Ge inte väg i onödan. Situationen kan lätt bli förvirrande.

Fotgängare leder cykel

En cyklist blir inte automatiskt fotgängare genom att stanna och sätta ner foten. För att räknas som fotgängare – som bilister ska stanna för – bör man tydligt leda cykeln eller i praktiken stå bredvid den.

På ett vanligt övergångsställe, det vill säga ett fält avsett uttryckligen för fotgängare och inte cyklister, ska cykeln ledas. Det gäller också för barn under tolv år, vilka i övrigt får cykla på trottoaren och gångbanan.

Många sätter inte ut handen

Den som cyklar på körbanorna (på gatan eller på vägen) ska följa samma regler som bilförarna. Här gäller till exempel vanlig högerregel.

– Men hur många cyklister brukar till exempel gruppera?

Ett vanligt fel cyklisterna gör i Ekenäs är att köra i fel riktning på enkelriktade gator, berättar Holmberg. Många låter också bli att visa riktning med handen då de svänger.

Holmberg säger att flera också cyklar utan hjälm och medger omgående att även han hör till den kategorin.

Max 20 kilometer i timmen

På gågator kan man också cykla, vilket stod att läsa i VN för en vecka sedan (16.9). Här får hastigheten inte överstiga 20 kilometer i timmen.

– Den som kör ut från en gågata är alltid väjningsskyldig, oberoende av om man kommer från höger eller vänster. Det gäller också varutransportfordonen, påpekar Tommy Holmberg.

Det rektangulära anvisningsmärket för gågata (nummer 575) ska inte förväxlas med det runda påbudsmärket för gångbana (nummer 421). Båda märkena har samma symbol, en vuxen som går hand i hand med ett barn.

På gångbanan får man inte cykla.

Fakta

Använd egna banor

Cykeln är ett fordon och cyklisten är fordonsförare, men den som leder en cykel är fotgängare.

Den som går, åker rullskridskor, rullbräde och sparkstötting räknas som fotgängare. Den som rör sig med hjulspark är också fotgängare.

Cyklisten ska inte använda körbanorna (gator, vägar) om det parallellt löper egna banor för cyklisterna – cykelfält, cykelbanor eller kombinerade cykel- och gångbanor. Hastighetsbegränsningen på cykelbanan är densamma som på körbanan invid.

På en kombinerad cykel- och gångbana håller sig cyklisten till höger, sett från sin färdriktning.

Om cykelbana saknas ska cyklisten cykla på vägrenen på vägens högra sida. Om vägren saknas ska cyklisten cykla så långt till höger på körbanan som möjligt.

Källa: Trafikskyddet