Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar att karantänen förkortas

Även om karantänstiden förkortas till 10 dagar, ska den exponerade följa upp symtomen i 14 dagar. Bild: SPT-arkiv

Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar att karantänstiden för covid-19 förkortas till 10 dygn.

Institutet för hälsa och välfärd ändrar sin rekommendation om coronakarantänens längd. Längden rekommenderas vara 10 dygn i stället för nuvarande 14 dygn. Ändringen av rekommendationen om karantänens längd träder i kraft i dag, måndag, men gäller inte längden på tidigare påbörjade karantäner.

Rekommendationen ändras enligt institutet eftersom ny information har visat att en kortare karantänstid är tillräcklig.

Karantänens längd kan förkortas ytterligare

Enligt Institutet för hälsa och välfärds nya anvisning kan karensen hävas, om ett coronatest som tagits tidigast 6 dygn efter exponeringen är negativt. Utifrån ett negativt testresultat kan den läkare som i kommunen ansvarar för smittsamma sjukdomar fatta beslut om att avsluta karantänen.

Sjukvårdsdistrikten och kommunerna överväger självständigt i vilken omfattning rekommendationen möjliggör dessa så kallade "exit-test".

Även om karantänstiden förkortas till 10 dagar, ska den exponerade följa upp symtomen i 14 dagar.

Dessa ändringar i Institutet för hälsa och välfärds rekommendation gäller också exponerade arbetstagare inom social- och hälsovården. De gäller dock inte sjukhuspatienter eller boende på vårdhem.

Smittskyddsläkaren i kommunen bedömer varje enskilt fall och om det finns behov för karantän.

Inga ändringar för de som insjuknat

Karantän begränsar kraftigt människors grundläggande fri- och rättigheter. Enligt institutet visar de senaste modellerna att en 10 dagars karantän räcker för att förhindra spridning av smitta.

Institutet för hälsa och välfärd anser att en längre karantän inte längre under alla omständigheter är en proportionerlig åtgärd. Men i vissa situationer kan en längre karantänstid fortfarande vara motiverad enligt institutet.

Dessa ändringar i Institutet för hälsa och välfärds rekommendation gäller också exponerade arbetstagare inom social- och hälsovården. De gäller dock inte sjukhuspatienter eller boende på vårdhem.

Enligt den anvisning som trädde i kraft i maj rekommenderas ingen karantän efter exponering för personer som fått en full vaccinationsserie eller redan har haft en coronainfektion, denna rekommendation är fortfarande i kraft.

Samma rekommendation gäller även de som har fått partiellt vaccinationsskydd, alltså en dos vaccin.