Ingen höjd skatt i Raseborg

Stadsfullmäktige godkände styrelsens förslag att inkomstskattesatsen i Raseborg år 2019 hålls oförändrad vid 22 procent trots de ekonomiska svårigheterna staden något oväntat står inför.

– Jag skulle gärna ha talat för en skattesänkning. Men vi har inte råd med det om vi ska upprätthålla en god servicenivå. Oberoende av orsakerna till den ekonomiska situationen måste vi vara handlingskraftiga nu. Vi måste göra upp en realistisk budget och vända på varje sten för att se var det eventuellt finns effektiviseringspotential. Det är inte så bra marknadsföring att ha en skattesats som ligger flera procentenheter över medeltalet i Nyland. Jag hoppas ändå att vi kan leva upp till strategins målsättning om en skattesänkning under denna mandatperiod, sade SFP:s Anita Westerholm.

Vänsterförbundets Harry Yltävä understödde status quo men hoppades att det inte syns i höjda avgifter för hvc-kunderna.

– Inkomstskatten är ett mer rättvist sätt att dela på bördan mellan alla raseborgare än höjda klientavgifter. Höjda avgifter drabbar dem som använder tjänsterna det vill säga de som redan är i ett utsatt läge. Det ekonomiska läget beror mer på uteblivna inkomster än på höga utgifter. Det rätta sättet att råda bot på situationen är att förstärka näringslivspolitiken.

De grönas Oskari Sundström sade att det varken är läge för en höjning eller en sänkning just nu.

– På sikt borde vi sträva efter att göra staden mer attraktiv för inflyttare. Under tiden borde vi flytta pengarna till förebyggande arbete. Det skulle spara pengar och förbättra livskvaliteten för många.

Även fastighetsskatten förblir oförändrad nästa år.

Artikeln korrigerad kl. 20.51.