Ingåstrand blir dubbelt så stort

Intresserade. Planläggningspromenaden på området för Ingåstrand intresserade många ortsbor i somras. Bild: Mira Strandberg

Området för detaljplanen för Ingåstrand måste utvidgas. Samtidigt ska detaljplanområdet väster om hamnen justeras.

Tre privatägda tomter, daghemstomten där daghemmet Pärlan verkar och tomten intill köpcentret Strand där en tapetserarverkstad fungerar i det gamla röda huset är områden som läggs till planområdet för Ingåstrand. Området utvidgas mot Strandvägen och Storkyrkovägen så att planområdet nu omfattar 26 hektar. I programmet för deltagande och bedömning, som var till påseende under sommaren, talades det om ett planområde på 13 hektar.

Orsaken till utvidgningen av planområdet är dels att Strandvägen måste höra till den nya planen så att man kan planera väganslutningarna, dels att området vid Storkyrkovägen lyder under en plan från 1977, där målen är föråldrade.

– Största delen av den föråldrade planen är redan ändrad men på det här området är den ännu i kraft. Nu flyttar vi det området till Ingåstrand och uppdaterar den, säger tf planläggningschef Aija Aunio i Ingå.

– Genom kvartersområdet går i den gamla planen till exempel en gång- och cykelväg som inte längre är aktuell. Den tar vi bort i den nya planen och samtidigt får markägarna mera möjligheter att använda sig av sina byggrätter.

Ingå kommun kommer att ordna ett möte med de markägare som berörs av planändringen. Något invånarmöte planeras inte i det här skedet, eftersom allmänheten i somras fick säga sitt om planen vid en välbesökt planläggningspromenad.

Lilludden läggs till planen

Planeringen av Ingåstrand påverkar också andra delar av kommuncentrum. Eftersom idrottsplanen, tennisplanen, sopstationen, mattvättningsplatsen och en hel del parkeringsplatser försvinner från Ingåstrandområdet finns det ett stort behov av att placera dem på nya ställen. Tanken är att parkeringsplatserna flyttas väster om ån, där kommunen är i full färd med att utveckla småbåtshamnen och logistiken på området. Detaljplanen för Ingå småbåtshamn kommer att utvidgas så att också Lilludden inkluderas i planen. Detta för att göra det möjligt att placera några av de funktioner som försvinner från Ingåstrandområdet här. 

– Det går inte nu att säga om det går att placera idrottsplanen där till exempel men vi utreder alternativa platser. Det är viktigt att så fort som möjligt hitta en lämplig plats för parkering, idrottsplanen, sopstationen och så vidare, säger Aunio.

Planändringen väster om Ingå å är en separat process om vilken kommunen fattar ett skilt beslut.

Byggnads- och miljönämnden i Ingå ska behandla det uppdaterade programmet för deltagande och bedömning för Ingåstrand vid sitt möte på tisdag.

Mer läsning