Ingå planerar för skiftande behov

Många värden kolliderar kring Kyrkfjärden i Ingå. Planeringen av Ingåstrand måste kompletteras med åtgärder för att förbättra naturens mångfald för att inte områdets attraktionsfaktorer ska försvinna.

Det är mycket aktivitet kring Kyrkfjärden i Ingå. Planeringen av Ingåstrand har startat med stormsteg, och en försvarlig skara kommuninvånare deltog i den planläggningspromenad som ordnades förra veckan. Visionerna om hur strandområdet ska se ut i framtiden var många och varierande: strandpromenader, badstrand, uthyrning av paddelbräden och flytande hus är bara en del av förslagen och önskemålen.

Längre västerut planeras en utvidgning av småbåtshamnen med tillhörande muddring av farleden. Syftet med utvidgningen är naturligtvis att få plats för flera båtar, vilket följaktligen ökar båttrafiken i området.

Samtidigt har förtroendemannaorganen i Ingå behandlat Kyrkfjärden ur en annan synvinkel denna vecka: den ekologiska. Byggnads- och miljönämnden tog i veckan del av en utredning om Kyrkfjärdens tillstånd som beställts av Västra Nylands vatten och miljö. Nämnden har också fått ta del av en naturinventering av strandområdet kring Kyrkfjärden och en undersökning av vattenvegetationen. Kartläggningarna visar att Kyrkfjärden är i försvarligt skick. De facto verkar det som om Kyrkfjärdens tillstånd till och med har förbättrats något de senaste åren, men experterna betonar att det krävs åtgärder för att läget inte ska bli sämre.

En stor del av belastningen på fjärden beror på näringsämnen som flödar ut i viken genom Ingå å och Sjöängsbäcken. En åtgärd för att förbättra läget kunde vara att anlägga sedimenteringsbassänger som samlar upp näringsämnena så de inte rinner ut i viken.

I naturutredningen konstateras att Skatudden och Dalsundet har ett rikt fågelliv. Här rastar, äter och häckar också hotade fågelarter – till exempel vigg och stjärtand. Grönbena, fiskgjuse och skräntärna hör till arter som listas i EU:s fågeldirektiv, och alltså ska skyddas.

Dessutom finns i Skatuddsviken en utsträckt kransalgsäng, med huvudsakligen borst- och rödsträfse. Enligt utredarna är livlig båttrafik och omfattande muddringar skadliga för den här utrotningshotade naturtypen.

Naturinventeringen och de övriga undersökningarna av Kyrkfjärden har initierats av en motion, som nio fullmäktigeledamöter undertecknade våren 2016. I motionen konstateras att Kyrkfjärden är Ingås viktigaste visitkort och har ett stort rekreationsvärde. Motionstagarna säger också att förbättringar i vattenområdets ekologiska tillstånd höjer områdets rekreationsvärde och Ingå kyrkbys attraktivitet som besöksmål och boställe.

Också Ingåstrand marknadsförs med liknande ordalag, och tanken på området som Ingås visitkort och paradplats förekommer också här. Med tanke på naturinventeringens och vattenundersökningarnas slutsatser är det ändå uppenbart att Ingåstrand måste planeras ytterst noggrant för att inte öka belastningen på Kyrkfjärdens flora och fauna. Dessutom måste kommunen målmedvetet jobba för bättre vattenkvalitet i Kyrkfjärden för att området också i framtiden ska vara den havsnära gröna oas det marknadsförs som i dag.

Ett fint område längs stranden är en flott tanke, men kan, om det görs oförsiktigt och inte stöds av andra åtgärder, bidra till att eliminera just de naturvärden som ska fungera som områdets trumfkort och lockbete. Det är bara att hoppas att planläggarna hittar en lösning som ger Ingå det attraktiva bostadsområde kommunen behöver för sin utveckling, utan att äventyra naturens välbefinnande.

Mira Strandberg Reporter

Mer läsning