Ingå måste satsa på de unga

Under de senaste veckorna har en hel del ofog skett i Ingå, och skapat diskussion. Att förstöra andras egendom är på inget sätt acceptabelt.

Det finns ändå orsak att fundera noga över de ungas situation är i Ingå. Coronaepidemin har påverkat unga och ungas välmående speciellt. Det här är någonting vi måste uppmärksamma också i Ingå.

I kommunen bereder vi just nu nästa års budget. Jag tycker det är vikigt att vi nu satsar på ungdomstjänsterna. Vi behöver fler som jobbar med våra unga. Ungdomsarbetet behöver komma närmare ungdomarna och hitta nya sätt att jobba. Satsningar har redan gjorts i skolorna och i kyrkbyn, och det här arbetet behöver utvidgas. Vi ska satsa på meningsfulla fritidssysselsättningar för unga – men samtidigt också se till att det finns lågtröskeltjänster för unga när det gäller mentala utmaningar.

Vi ska också fundera över hurdan annan verksamhet vi kan utveckla för unga här. I det jobbet ska ungdomarna själva förstås vara med. Vi har ett ungdomsråd i Ingå, som är ett påverkningsorgan just för unga. Dess uppdrag är att lyfta fram de saker som de unga upplever viktiga i det kommunala beslutsfattandet.

Jag upplever också att ungdomsarbetet behöver bättre utrymmen. Planeringen av nya utrymmen ska ske tillsammans med de unga. Vi behöver också fundera på vilka andra platser som lämpar sig för ungdomar. Jag har fått höra mycket om att skejtrampen borde förbättras. Det är bra att gå igenom allt det här och hitta sätt att förverkliga det.

Vi behöver erbjuda en trevlig vardag för de unga. Vi vet att satsningar på ungdomsverksamhet är en framtidsinvestering. Efter coronapandemin kommer dessa satsningar att vara ännu viktigare.

Henrik Wickström kommunstyrelsenss ordförande (SFP), Ingå kommun