Ingå har det bra men svårare år väntar

Glada. Kommundirektör Robert Nyman, ekonomichef Charlotta Lindvall och kommunstyrelsens ordförande Henrik Wickström (SFP) är nöjda över Ingås ekonomiska läge. Bild: Mira Strandberg

Ingås ekonomi står på god grund men de följande åren för med sig stora utmaningar för ekonomin. – Vi ska inte lura oss för vi har en investeringsskuld, säger kommundirektör Robert Nyman.

Ingås budgetprocess, kommundirektör Nymans första som Ingådirektör, har enligt honom själv varit en angenäm angelägenhet, till och med inspirerande.

– Det var egentligen ganska roligt att göra budgeten. Det finns stark sakkännedom i huset och ekonomin står på en god grund. Ingå har det ganska bra, säger han.

Skatteprognoserna för kommunen ser positiva ut och resultatet för nästa år landar kring 300 000 euro på plussidan. Men investeringarna för de följande tre åren ligger på 17,5 miljoner, vilket i sin tur kommer att belasta kommunens ekonomiska resultat via avskrivningar.

Skolbygge kostar mest

Den största enskilda investeringen under planeringsperioden är renoveringen av Kyrkfjärdens skola. Kring 9,5 miljoner finns nu reserverat i investeringsbudgeten för projektet men vilken summa renoveringen de facto landar på är ännu inte klart.

– Det är den stora investering som på riktigt påverkar vår ekonomi på lång sikt. I budgeten har vi satt in den maximala summan för projektet. Under våren är det meningen att fullmäktige ska fatta beslut om hur vi ska göra, om vi bygger en helt ny byggnad eller om vi renoverar de gamla delarna och bygger tillbyggen, säger Nyman.

Övriga investeringar under de kommande åren inkluderar Ingåstrand, utvecklingen av hamnområdet, muddring av farleden, flera solpaneler och en renovering av Wilhelmsdal. Innan renoveringsplanen för Wilhelmsdal görs upp ska användningssyftet vara klart. Det behandlas i fullmäktige vid mötet i november.

Kommunen har tidigare i höst efterlyst kommuninvånarnas förslag på hur man kunde använda Wilhelmsdal och det har kommit in många alternativ.

– Det märks att Wilhelmsdal engagerar kommuninvånarna, säger informatör Benjamin Lundin.

Försnabbar Ingåport

Också bygget av Ingåport finns med på investeringslistan.

– Styrelsen flyttade investeringen av Ingåport från år 2020 till 2019. Vi har en stark önskan att området ska förverkligas så fort planen vunnit laga kraft, säger styrelseordförande Henrik Wickström (SFP).

En annan förändring som kommunstyrelsen gjorde i kommundirektörens budgetförslag var ett tilläggsanslag på 50 000 euro för kollektivtrafiken.

– Vi ville lägga till anslaget för att kommunen snabbare ska kunna reagera på de förändringar som sker inom kollektivtrafiken, säger Wickström.

Mer pengar för åldringsvård

Trots utmaningarna handlar inte hela budgeten bara om nedskärningar. Nästa år ökar Ingå sina resurser inom social- och hälsovården. Personalkostnaderna för åldringsvården och hälsovårdscentralen stiger med kring 175 000 euro. Pengarna går till att öka läkar- och sjukskötarresurserna på hälsovårdscentralen och till mera fysioterapi inom åldringsvården.

– Det handlar inte om nya befattningar utan om omorganiseringar som ökar den totala resursen, säger Nyman.

Åldringsvården får också mera närvårdarresurser och två platser för läroavtal.

– Nästa års budget handlar i stor utsträckning om att utveckla kommunen genom medvetna satsningar. Men vi vill inte heller glömma bort den enskilda kommuninvånaren, säger Wickström.

Resultat: 310 000 euro

Verksamhetsintäkter: 3,9 miljoner

Skatteintäkter: 26,8 miljoner

Statsandelar: 6,7 miljoner

Verksamhetskostnader: - 35,5 miljoner

Verksamhetsbidrag: –31,6 miljoner

Årsbidrag: 1,9 miljoner

Investeringar: 3,2 miljoner

Lånestock: 3 500/invånare

Mer läsning