Hoppas att många ställer upp i valet

Jag hoppas personligen på att vi nästa vår har många intresserade, både nya och tidigare, kandidater med i det viktiga valet.

Inom kort är det en och annan beslutsfattare och förtroendevald som fattar sitt beslut att ställa upp i kommunalvalet 2021. Under den gånga och pågående mandattiden har det hänt både det ena och det andra som kanske kan vara avgörande för hur ens personliga beslut blir.

Enligt en undersökning sedan några år tillbaka upplevde en fjärdedel av alla förtroendevalda och tjänstemän trakasserier och hot. Enkäten var riktad till en bred grupp förtroendevalda och tjänstemän. Oftast handlar hoten om osaklig kritik i medier eller annan form av verbala hot. Hot om fysisk misshandel är ovanligare.

Trakasserierna handlar ofta om att den som trakasserar upplever att beslutsfattarna fattat fel beslut i någon fråga. Det kan förstås ha en direkt följd till ens avgörande beslut att kandidera eller inte i kommunalvalet.

I skrivande stund förs också diskussionen om hur coronaläget kommer att påverka vårens val. Hur ska kampanjerna utföras på ett tryggt sätt, hur går det med valet?

Det är bara ett halvt år kvar till valet. Partierna börjar bedriva kampanjer och försök att söka kandidater. Kanske fullmäktigemotionerna ökar i takt ju närmare valet blir eller blir det längre anförande, kanske diskussionsklimatet hårdnar.

I många kommuner pågår också en uppdatering av förvaltningsstadgan. Nämndernas och fullmäktiges antal diskuteras. Hur många förtroendevalda behövs det? Om man minskar antalet, hur krasst blir det för de mindre partierna att få en representant med i beslutande organ? En lämplig modell bör hittas.

Kommunernas ekonomiska situation och de demografiska förändringarna är en utmaning för hela Finland, inte bara för de växande stora städerna. Vi är väl medvetna hur det ligger till för Hangö. Knappt 40 barn föds i år.

Det viktigaste ur invånarnas synvinkel är ändå tillgång till fungerande tjänster och beslutsfattarna tillsammans med tjänstemän har en central och avgörande roll hur det blir.

Närmiljön för oss är viktig, likaså infrastruktren, planläggningen, utbildningen, familjerna, de äldre, de utsatta, alla som bor i vår stad. Därav är det av stor betydelse att vi har en bred representation i våra beslutande organ.

I dag säger många att de inte har tid att vara med i kommunpolitiken och sätta sig in i alla stora och svåra frågor. Men framtidens förtroendevalda bör och skall ha en öppen värdediskussion med sina väljare och invånare.

Man får vara lite egocentrad och skryta med sin egen kommun. Jag hoppas personligen på att vi nästa vår har många intresserade, både nya och tidigare, kandidater med i det viktiga valet.

Helena Lesch-Saarinen, stadsfullmäktigeledamot i Hangö (SFP), Svenska kvinnoförbundet i Hangö rf

Mer läsning