Hela färdtjänstprojektet håller på att falla ihop som ett korthus

Nyligen beslöt Hangö stadsstyrelse att staden måste utreda alla uppkomna härvor och samarbetsavtalet på nytt och överväga om det alls kan godkännas.

Tio västnyländska kommuner beslöt 2018 att utarbeta en gemensam färdtjänst för det område som bildar det nya västnyländska vårdlandskapet. Om riksdagen godkänner vårdreformen inleder vårdlandskapen eller välfärdsområdena sin verksamhet från 2023 och nästa år väljs deras fullmäktigesamlingar genom allmänna val.

Den nya organisationen tar över all social- och vårdverksamhet och räddningsväsendet.

De tio kommunernas planer för en gemensam färdtjänst till dess är både ett fiasko och en fars av stora mått. De tjänstemän och folkvalda som utarbetat den har gjort bort sig på alla punkter.

Det har även funnits en utvecklargrupp med deltagare från alla dessa kommuner och deras förslag, kritik och bedömningar har totalt nonchalerats. Ingen konsekvensbedömning har heller gjorts och ingen samordning med gällande regelverk som behöriga myndigheter gjort upp för färdtjänsten. Därtill nonchalerar konceptet FN:s handikappkonvention.

Nu har de upprepade försummelserna och grava felstegen lett till att Lojo stad var först ut på plan med att lösgöra sig från avtalet med Esbo som ordnarkommun för färdtjänsten. Lojo stad ville även iaktta den hårda kritik som stadens taxiföretagare riktade och de kraftiga försämringar som avtalet hade inneburit för dem. Vichtis och Högfors har för sin del gjort bort sig i beslutsprocessen och deras beslut utreds av förvaltningsdomstolen.

Och Esbo har skött upphandling av förmedlingscentral på de tios vägnar, men gjort bort sig så till den grad att marknadsdomstolen makulerade Esbos beslut och förbjöd att verkställa det. Den härvan ligger nu hos HFD.

Nyligen beslöt Hangö stadsstyrelse att staden måste utreda alla uppkomna härvor och samarbetsavtalet på nytt och överväga om det alls kan godkännas. Ingen Hangötaxi har ansökt om att köra för Västra Nylands färdcentral och det betyder att skötseln av färdtjänsten i Hangö vore ett kaos. I beredningen har stadens socialsektor utgått från att taxin från Raseborg skulle komma till Hangö och sköta köror, men det är fullständigt orealistiskt. Det vore rena förlusten för en taxi från Ekenäs att köra till Hangö för att där utföra en köra då ingen ersättning ges för sökresan till kunden. Servicenivån i Hangö skulle kollapsa. Därtill minskar de taxin som kört färdtjänst i Ekenäs med hälften så kapaciteten påverkas märkbart.

Även Kyrkslätt kommunstyrelse överväger starkt att dra sig ur att uppgöra avtal med Esbo och detsamma är läget i Grankulla där allt flera politiker börjat ifrågasätta ett alltför bristfälligt avtal.

I Raseborg godkändes avtalet i social-och hälslvårdsnämnden med minsta möjliga majoritet. Nu då situationen förändrats och alla parter inte längre är med bör naturligtvis Raseborg fatta ett nytt beslut utgående från vad som gäller för närvarande. I den avtalstext som överenskommits står att avtalet kan träda i kraft då samtliga parter har godkänt det och i avtalet räknas samtliga dessa kommuner upp. Vichtis och Högfors bildar Karviainen-sammanslutningen och Ingå och Sjundeå är en gemensam enhet. Därmed är åtta samarbetspartner uppräknade i avtalstexten för underteckning. Lojo stad har färdigt beslut att utebli, Karviainen är föremål för domstolsprocess, Hangö är på väg ut från avtalet liksom Kyrkslätt och därtill eventuellt Grankulla.

Därmed håller hela projektet på att falla ihop som ett korthus. Det skulle kraftigt försämra servicenivån och i tre beslut under ett år har Regionförvaltningsverket anmärkt och uppmanat Raseborg att staden inte får resa hinder för färdtjänstkunderna att kunna anlita den lagstadgade tjänsten. Därför vore det en skandal om Raseborg undertecknar avtalet med Esbo.

Bo Holmberg, Karis