Havslandskap åt alla, inte endast för ett fåtal

Tre personer från Raseborg har för under bildning varande bolags räkning anhållit om att få göra en planeringsreservering av ett område i Gama stan i Ekenäs.

Raseborgs stadsstyrelse behandlade planeringsreserveringen under sitt möte den 13 september. Bolaget har som målsättning att utarbeta en detaljplan för området som kunde möjliggöra byggandet av flytande bostadshus. Planeringsreserveringen omfattar ett cirka två hektar stort område som ägs av Ekenäs stad.

I föredragningen betonades att projektet är ett pilotprojekt som kan utföras även på andra orter. Man förde också fram att byggandet skulle ske inom Raseborg vilket möjligtvis skulle innebära arbetstillfällen och företagsskatt.

Föreningen Gamla Stan i Ekenäs rf har inkommit med en skrivelse om att sjövillorna kommer att förstöra stadsdelens karaktär och förändra stadsbilden avsevärt. I föredragningen förhöll man sig nedvärderande till de argument mot sjövillor som framförts i skrivelsen. I förordningstexten fördes bland annat fram att de miljösynpunkter som föreningen fört fram är endast antaganden som inte har verifierats.

Jag gjorde ett motförslag om att föredragningen skulle förkastas. Mitt motförslag förlorade med rösterna 7-4. Jag grundade mitt motförslag med att platsen för de planerade sjövillorna är fel, jag motsätter mig inte sjövillor i princip.

Åsiktsskillnaderna i projekt som detta är mycket liknande. De som okritiskt försvarar projekt ser modiga nya möjligheter som man måste stöda. Man vill uppmuntra företagsamhet, sysselsättning och skatteintäkter till staden. Allt detta är i princip argument som vi alla kan understödja. De som granskar projekt kritiskt anser att privata intressen inte får förstöra betydande kulturella värden och miljövärden. Ekenäs gamla stadsdel är en av de unika skyddade miljöerna i vårt land. Det är svårt att sätta en prislapp på den här värdefulla kultur- och landskapsmiljön.

Ärendets behandling är endast i början. Trafikarrangemangen och deraskostnader måste ännu utredas. Museiverket och andra myndigheter skall ännu ge sina utlåtanden. Ändring av detaljplanen påbörjas genom stadsstyrelsens beslut redan nu. Det viktigt att starta en bred medborgardiskussion också nationellt för ett bevarande av ett oersättligt nationellt värdefullt landskap.

Harry Yltävä stadsstyrelsemedlem (VF), Raseborg