"Grundregeln är öppenhet"

Grundregeln är att en stads ärenden och verksamhet ska vara öppen och transparent, säger Raseborgs stadsdirektör Ragnar Lundqvist. Bild: Lina Enlund

Då Raseborgs stadsfullmäktige möttes senast fanns en budgetändring på agendan. Den var kopplad till en icke offentlig utredning vilket upprörde flera ledamöter.

I slutet av fjolåret gav stadsstyrelsen i Raseborg företaget BDO i uppdrag att utreda ett utökat samarbete eller en fusion mellan aktiebolaget Ekenäs Energi och affärsverket Raseborgs Vatten.

Frågan om mera samarbete eller fusion av energibolaget och vattenverket har därefter behandlats i flera instanser under våren – senast i stadsfullmäktige den 16 april. Också utlokalisering har diskuterats.

Stadsdirektören äskade i fullmäktige om 25 000 euro i tilläggsmedel i budgeten för fortsatt utredning av de bägge organisationernas framtid.

Inte sekretessbelagd

Diskussionen blev lång och flödande – flera ledamöter bad om ordet. Många tog fasta på att ordförande Thomas Blomqvist (SFP) bad ledamöterna fokusera på ordet budgetändring i rubriken, ärendet uppfattades som betydligt mer omfattande. Man anmärkte på att budgetändringen var kopplad till en rapport som inte är offentlig.

– Att något är icke offentligt betyder inte att det är sekretessbelagt. Men alla får inte se materialet, säger stadsdirektör Ragnar Lundqvist.

Han säger att ledamöterna i stadsfullmäktige däremot skulle ha fått komma till stadshuset och läsa rapporten och allt annat material.

– Det borde jag ha skrivit i beredningstexten. Å andra sidan är det något som fullmäktigeledamöterna nog ska veta. Dessutom stod den skrivningen i följande ärende som också hade icke offentligt material. Inte en enda ledamot kom och läste materialet.

Blev icke offentlig

BDO:s rapport, daterad 29 januari 2018, behandlades i stadsutvecklingssektionen den 20 februari. Rapporten verkar ännu i det här skedet ha funnits som en bilaga till föredragningslistan, det står nämligen ingenstans att bilagan skulle vara icke offentlig.

Sektionen beslöt att be om utlåtanden från de bägge bolagen samt från personalen vid respektive bolag. Vid sektionens möte den 21 mars behandlades utlåtandena – och vid det här laget hade BDO:s rapport blivit icke offentlig.

Sällskap i förteckningen över icke offentliga bilagor har slutrapporten dessutom fått av bland annat BDO:s skisserade förslag till fortsatt utredning och utlåtanden från vattenverket och energibolaget.

Både direktionen för Raseborgs Vatten och verkets personal förhöll sig negativa till en eventuell fusion, liksom till att utlokalisera verksamheten. Man ansåg att utökat samarbete var svårt att konkretisera.

Styrelsen för Ekenäs Energi däremot var positivt inställd, medan personalen var neutral.

– Personalen vid Ekenäs Energi uttryckte dock oro för att vattenverket har en saneringsskuld som kan påverka energibolaget ekonomiskt, säger Ragnar Lundqvist.

Varför är BDO:s rapport inte offentlig?

– Det är BDO som själv bestämt att utredningen ska vara icke offentlig för att företagets arbetsmetoder blir kända ifall utredningen är offentlig, säger Ragnar Lundqvist.

Dessutom, konstaterar han, är Ekenäs Energi ju ett aktiebolag vilket innebär att man innan borde ha ansökt om tillstånd för att ge rapporten offentlighet.

"Svårt att argumentera"

På fullmäktiges möte förra måndagen bad Björn Siggberg (SFP) som första talare om ordet.

– I egenskap av styrelseordförande för Ekenäs Energi kan jag säga att utredningen gärna hade fått vara öppen.

Han önskade att fullmäktige skulle godkänna budgetändringen så att tilläggsutredningen kunde göras. Mikael Borgman (SFP), i sin tur ordförande för Raseborgs Vattens direktion, var den första att konstatera att det är svårt att argumentera mot något som inte är offentligt.

– Men en del detaljer har sipprat ut eller annars kommit till allmänhetens kännedom. I utredningen beskrevs eventuella inbesparingar genom nedskärningar i personalen med en noggrannhet på tusen euro per år.

Vilket innebär att det på basis av de uppgifterna går att gissa vems arbetsplats som är i fara, sade han.

– Det är inte en fråga för en utredning utan bör lösas i samarbetsförhandlingar.

Mikael Borgman kritiserade till slut i hårda ordalag att beredningen ville att fullmäktige skulle fatta beslut om tilläggsmedel på basis av en rapport som de flesta inte kunnat ta del av.

– En ny utredning vars frågeställningar och målsättningar ingen har meddelat.

Mikael Borgman föreslog att fullmäktige skulle förkasta förslaget till tilläggsbudget och han fick medhåll av många. Därför röstade fullmäktige i frågan men Borgmans förslag fick bara 11 röster, beredningen fick 31 och en av rösterna lades ner.

Nästa utredning offentlig

Nu då stadsdirektören tittar på ärendet i backspegeln konstaterar han att tilläggsutredningen ska vara offentlig.

– Vi ska se till det.

Men vilka principer gäller för sekretess?

– Sådana uppgifter som skulle avslöja affärshemligheter eller personuppgifter ska vara sekretessbelagda. Också i rättsfall kan det finnas material som bör sekretessbeläggas, svarar Ragnar Lundqvist.

Vem bestämmer?

– Det finns klara föreskrifter, så ingen kan bestämma "så där bara" att något ska vara sekretessbelagt eller icke offentligt. Det styrs av regler och föreskrifter. Grundregeln är ändå att en stads ärenden och verksamhet ska vara öppen och transparent, säger Ragnar Lundqvist.