Grönt ljus för Raseborgs strategi

Bild: Sofia Westerholm

Raseborgs stadsfullmäktige godkände under sitt möte den 4.6 stadens strategiplan för åren 2018–2021.

I den nya strategiplanen har fyra huvudteman prioriterats; positiv attityd, attraktiv stad, god service och hållbar ekonomi.

Dessa hoppas staden nå genom att bland annat förbättra dialogen och samarbete med företagarna samt genom att locka nya företagare till området.

Att föra fram kreativa lösningar för kollektivtrafiken samt att utveckla stadens turismtjänster hör också till prioriteringarna. Kulturlivet och ett aktivt samarbete med olika evenemangsorganisatörer ska fortsättningsvis satsas på.

Såväl invånarnas som personalens välbefinnande står också i fokus. Staden vill jobba för en aktiv och öppen dialog. Både invånare och personal uppmuntras att i högre grad medverka i utvecklingen av stadens service.

Strategin har arbetats fram i samarbete med stadens invånare och personal. Bland annat har 465 invånare och 900 anställda besvarat en enkät beträffande utvecklingsbehov. Därtill har även ett flertal träffar ordnats för utbyte av tankar och idéer, innan den slutliga strategin formats.