Gips är inte ett jordförbättringsmedel

Riksdagsledamot Timo Harakka påstår att man med gipsbehandling kan minska avrinningen av fosfor från odlade marker med upp till hälften (VN 27.7).

Vidare påstår han att spridandet av gips på åkrar är lätt för jordbrukarna och att inverkan är snabb och effektiv. Det första påståendet är tvivelaktigt och det senare felaktigt.

Gips kan inte räknas som ett gödsel- eller jordförbättringsmedel då det varken inverkar på jordens näringsbalans eller surhet. I USA och i Mellanöstern används gips för att återfå så kallade salta jordar i odlingsbart skick igen. Dylika jordar finns nästan inte alls i Finland. I Finland används som jordförbättringsmedel främst dolomitkalk, som jämfört med gips är överlägset som jordförbättringsmedel då den förbättrar jordens struktur såsom gipset, men också gör jorden bördigare och förbättrar växternas rotsystem som ökar jordens förmåga att minska avrinningen av till exempel fosfor till vattendrag. Alla de här faktorerna, kombinerade med de obligatoriska gröna zonerna bredvid vattendrag, hindrar effektivt avrinningen av näringsämnen.

Ekonomiskt är spridningen av gips enligt Trap-undersökningen cirka 50 procent dyrare än spridningen av kalk, det vill säga 70 euro mot 45 euro per ton, och då får jordbrukaren inte någon som helst ekonomisk fördel av gipset. Vidare är det endast cirka tio procent av Finlands åkrar som har en fosforhalt som överstiger risknivån. Nylands åkrar har i allmänhet en låg fosforhalt i dag, på gränsen till krisnivå.

Men det avgörande argumentet mot gipsbehandling står att finna i Finlands miljöcentrals ståndpunkt om gipsbehandling (Vesikirje, 22.3.2011), enligt vilken gipsen inte lämpar sig på grund av sin sulfathalt på insjöarnas avrinningsområden och enligt vilken risken förorsakas av urlakning av sulfat som kan förorsaka övergödning (eutrofiering) i sjöar. Sålunda begränsas gipsanvändningen till erosionskänsliga marker med hög fosforhalt. Sådana finns just inte i till exempel västra Nyland. Och till och med Yara som säljer gipset varnar i sin broschyr: "På grund av att gips läcker sulfat rekommenderas metoden (gipsspridning) inte på sjöarnas avrinningsområden."

Min rekommendation till Harakka är att han i stället för att anklaga det finska jordbruket använder sin energi till att få Ryssland att ta ansvar för sina grova miljöbrott och fosforutsläpp i S:t Petersburgs närområden.

Hans Berglund Sjundeå