Genvägen vann laga kraft med precisering

Fullmäktige godkände i februari detaljplanen för Genvägen. Under besvärstiden har ingen opponerat sig, däremot har NTM-centralen lämnat in en rättelseuppmaning för den obebyggda tomten närmast Lidl.

Med detta är med andra ord planen som helhet godkänd även om staden, som SFP-ledamoten Sven Holmberg uttryckte det i fullmäktige i tisdags, "fick med pekpinnen igen".

Nylands NTM-central anser att beslutet om att godkänna detaljplanen bör rättas till den del det gäller bestämmelserna om detaljhandelns typ i kvarteret för affärsbyggnader, KM-1, det vill säga tomten vid Lidl där det spekulerats om en Tokmanni-etablering.

Enligt NTM-centralen ska en bestämmelse om att centrumorienterad handel inte får idkas på tomten fogas in i planbestämmelsen. Detta utesluter inte i sig specialaffärer på området.

Med centrumorienterad handel avses mindre butiker som till exempel mode-, optik- eller bokaffärer som i fråga om hjälpfunktioner såsom social- och lagerutrymmen med mera kan verka som självständiga enheter.

Bakgrunden till NTM-centralens åsikt är bland annat att stormarknader och köpcentra som byggts vid infarterna till många städer, på vissa håll, haft en tendens att utarma stadskärnor och försämra serviceutbudet i bostadsområden.

På statligt håll är man rädd att den här utvecklingen på sikt försvårar speciellt äldre och billösa personers möjlighet att uträtta ärenden.

Fullmäktige godtog NTM-centralens rättelseuppmaning enhälligt.

Ändringarna föranleder inte ett nytt framläggande av planförslaget till påseende.

Mer läsning