Generationsskifte i svenska församlingen

Olika roller. I en liten församling blir tjänsterna lätt personifierade, säger Anders Laxell och Tage Nylund. Bild: Johanna Lindholm

Hangö svenska församling står inför förändringar i organisationen, då fem av nio anställda har passerat sextioårsstrecket.

– Eftersom arbetet kräver att vi ger ganska mycket av oss själv, kan så här stora förändringar inom organisationen upplevas som tudelade av församlingsmedlemmarna. En del upplever det som ledsamt att man slutar, medan andra kanske vädrar en nystart.

Det säger Hangö svenska församlings kyrkoherde Anders Laxell. Laxell, som arbetat inom församlingen sedan 1999, går i pension vid årsskiftet.

– I och med att vi är en liten församling, blir ju våra tjänster rätt personifierade, säger diakoniarbetare Tage Nylund.

Med det avses att varje anställd kan sätta sin egen personliga prägel på det jobb hen utför, en kantor kan till exempel påverka körlivet och musikutbudet.

Också Nylund tillhör de anställda som så småningom börjar trappa ner inför pensionen, som för hans del hägrar om två år. Han kommer med andra ord att få ta del av det nya som tar vid då Laxell slutar.

Svårt att hitta sökande

Informellt är kyrkoherdens efterträdare tämligen klar; en behörig person, Niina Mura, från Åboland, har sökt tjänsten, och troligen väljs hon även av kyrkorådet i maj.

Laxell säger att det är ett faktum att tjänster inom Borgå stift redan under många år lockat ganska få sökande.

– Det är förstås synd att utbudet är litet. Men sannolikheten att man inte skulle anta en behörig sökande är inte stor. Det skulle ses som ett stort misstroendevotum, och nästa gång man utlyser en tjänst kanske det inte finns en enda sökande.

För egen del medger han att det kan bli svårt att sluta jobba.

– Oberoende om jag pensioneras från min tjänst som kyrkoherde, så är jag ju präst. Jag har arbetat inom finska kyrkan i över 30 år, i tre olika församlingar, och sett de förändringar kyrkan genomgått. Att var präst är något av ett kall, en del av min identitet som jag aldrig kan avsäga mig.

Laxell kommer under hösten att fungera som mentor för sin efterträdare, men säger sig vara försiktig med "att trampa någon på tårna."

– Datumet för min avskedspredikan är spikat, det blir den 7.1.2018.

Människonära arbete

Att arbeta inom församlingen bygger på ansvar och förtroende. Det kan såväl Laxell som hans kollega, diakon Tage Nylund intyga. En präst träffar folk i livets olika skeden, allt från dop till begravningar. Diakoniarbetarna däremot, kan komma folk väldigt nära i svåra tider, som till exempel ifall någon blir arbetslös och får svårt med ekonomin.

– Man får ta olika roller beroende på uppgiften, säger Nylund.

Hangö svenska församling har i dag cirka 3 000 medlemmar. Siffran är motsvarande inom finska församlingen, men i och med att den finskspråkiga befolkningen är större, vittnar fördelningen om en större församlingsaktivitet på svenskt håll. Laxell säger att församlingsmedlemmar deltar flitigt i olika aktiviteter, även om dessa inte alltid omfattar de regelbundna gudstjänsterna. Både Laxell och Nylund - som också har en bakgrund inom det frikyrkliga - säger att gemenskapen gått från att vara auktoritär till mer familjär och öppen för olika åskådningar.

– Tron i sig är ju ett så omfattande begrepp, säger Laxell.

– Ibland hör man också att folk talar om "Ni i församlingen", men egentligen är det ju vi alla medlemmar som är församlingen, säger Nylund.

De övriga som går i pension är kaplan Margareta Puiras, sommaren 2018, ungdomsarbetsledare Ebba Laxell, deltidspension sedan årsskiftet, kantor Roland Näse, december 2018.

Mer läsning