Gallring av träd följer planen

Svar till Rolf Nyströms insändare om trädfällning på Tulludden. Hangö stad har av Miljöministeriet erhållit stöd för naturvårdsarbeten på den östra delen av Tulluddens södra strand.

Naturvårdsarbetena omfattar gallring av trädbeståndet på de skogbevuxna områdena. Målet med gallringen är att förhindra att dynmiljön växer igen samt att bevara arter som lever i sand- och solexponerade miljöer. Motsvarande arbeten gjordes på den västra delen för ett par år sedan.

Läs också: Hangöbor får ej delta eller påverka

Tulluddens södra strand hör till Hangös nationella stadsparksområde. Dess skötsel- och användningsplan färdigställdes i slutet av år 2016. Uppgörandet av planen utgjorde en mycket omfattande växelverkansprocess, genom vilken man ville försäkra sig om allas möjligheter till deltagande. Planen har nu slutligen godkänts av Miljöministeriet och de planerade arbetena följer planen.

För att göra det möjligt att genomföra vårdarbetena sakenligt, har det beställts en noggrannare plan som uppgjorts av en sakkunnig. Stadsstyrelsen har i egenskap av markägare gett sitt godkännande till de planenliga arbetena. Planerna har egentligen godkänts av tekniska nämnden, till vars kompetens det hör att godkänna planer för allmänna områden.

I skötselplanen indelas området i sju figurer. På de flesta av dem har planerats åtgärder som förutsätter tillstånd för miljöåtgärder. Tillstånd för miljöåtgärder är under beredning. Beslut om tillståndet torde fattas innevarande vecka. Beslutet ges efter anslag och det meddelas bland annat i det offentliga datanätet, såsom tillstånd för miljöåtgärder alltid meddelas.

Vårdåtgärderna innefattar även i MBL 128 § avsedda "åtgärder med ringa verkningar". Deras omfattning utvärderas i samband med beslutet om tillstånd för miljöåtgärder. Avsikten är dock inte att (ens med tillstånd) fälla "hundratals år gamla tallar", utan att särskilt bevara dessa värdefulla träd och förbättra deras levnadsomständigheter.

Jag har inte till Rolf Nyström – och inte heller någon annan – sagt att enstaka träd regelmässigt kunde fällas utan tillstånd för miljöåtgärder, eftersom det inte enligt lag är möjligt. Denna uppfattning måste vara ett missförstånd eller en feltolkning. Tjänsteinnehavaren bör i all sin verksamhet efterfölja lagen; så även i detta fall.

Med samarbetshälsningar

Kukka-Maaria Luukkonen Stadsgeodet i Hangö