Fritt fram filma öppna möten

I Raseborg filmas fullmäktigemötena och sänds såväl på nätet som i det lokala kabeltevenätet. Bild: VN-arkiv/Niclas Erlin

Uppfattningen om hur privatpersoners inspelningar kan användas varierar. Klart är i varje fall att en publicering är förknippad med ansvar.

Det kan anses brukligt att meddela de närvarande under ett kommunfullmäktigemöte att sammanträdet helt eller delvis kommer att filmas.

När ordföranden Ulf Kjerin inför kommunfullmäktiges möte i Kyrkslätt i mitten av mars informerade ledamöterna om att filmning kommer att ske under sammanträdets gång kan man därför säga att god ton följdes.

Hans följande konstaterande – att upptagningen som gjordes av en privatperson endast får användas av personen själv och inte visas i något allmänt forum – ledde däremot till en viss förvåning.

– Det väckte ett mummel i salen. Många av ledamöterna undrade varför man inte skulle få lägga ut materialet, säger Kim Åström, den person som med kamera förevigade en del av mötet.

Fundersam

Åström hör till dem som engagerat sig för skolan i Friggesby och hans avsikt var att filma en del av mötesbehandlingen av skolans framtid. Åström hade redan innan sammanträdet kollat med Kjerin om det är i sin ordning att han filmar och därtill hade han läst vad Kommunförbundet skriver om saken på sina nätsidor.

Åström är skeptisk till informationen att filmen inte skulle få visas mer öppet.

– Ledamöterna utför ett offentligt uppdrag i ett offentligt rum. Man ska inte behöva ta sig till salen fysiskt för att kunna ta del av det som sägs där.

Lag lyfts fram

Kjerin hade konsulterat Tanja Mansikka som är kommunjurist i Kyrkslätt.

Hon förklarar att det är personuppgiftslagen som tillämpas i det här fallet, och hänvisar vidare till Kommunförbundet vars rekommendationer kommunen följer i frågan.

I några skrivelser som publicerades 2013 redogör förbundet för sin syn på offentlighet och inspelningar.

Som grund konstateras att fullmäktige i princip inte har rätt att förbjuda inspelning av sammanträden, vare sig det gäller ljud- eller bildupptagningar. Sedan framför förbundet att det handlar om insamling av personuppgifter då ett möte spelas in och att den verksamheten regleras av personuppgiftslagen.

Lagen tillämpas ändå inte om en privatperson använder personuppgifterna uteslutande för eget bruk, noterar förbundet och formulerar sig så här: "Det innebär att inspelningar inte utan särskilt samtycke får användas för andra än privata ändamål. En inspelning får alltså inte överlåtas till utomstående person för avlyssning."

Det var de här riktlinjerna som Kjerin hade i åtanke då han konstaterade att Kim Åströms filmer inte är avsedda för en vidare publik.

Givna förpliktelser

Riitta Myllymäki som är ledande jurist på Kommunförbundet säger att gemene man har rätt att både fotografera och filma under kommunfullmäktiges offentliga möten.

– En annan sak är sedan hur dessa inspelningar används, säger hon och förklarar att bruket åtföljs av givna förpliktelser.

Upptagningar kan falla inom ramen för lagen om yttrandefrihet, men likväl ska också personregisterlagen beaktas i givna situationer, säger hon.

Riitta Myllymäki berättar att Kommunförbundet för tillfället utarbetar förnyade rekommendationer för kommunikation.

Lovligt att publicera

Juristen Jussi Salokangas som är facklig ombudsman på Journalistförbundet betonar också att fotografering och filmning å ena sidan och användningen av materialet å andra sidan alltid är två olika saker.

När det gäller öppna fullmäktigemöten är saken klar, säger han: I princip ska det vara fritt fram för såväl medier som privatpersoner att filma och fotografera, såvida det inte stör sammanträdet.

Grundprincipen är också den att var en och har rätt att offentliggöra sitt material, säger Salokangas. Kommunen ska ha verkligt goda skäl om den vill förbjuda publiceringen av till exempel en filmupptagning som gjorts under ett öppet möte, säger han.

– Motiveringen att något filmas endast för privat bruk har egentligen ingen grund.

Begränsningar finns

Salokangas säger att den som offentliggör material givetvis ska följa alla regler och lagar. Det gäller till exempel att inte publicera uppgifter som innebär ärekränkning eller som kränker enskilda personers privatliv.

Uppgifter som berör personers hälsa hör också till sådant som inte skall eller får publiceras.

– Allt beror på vad materialet innehåller.

Jussi Salokangas säger att personregisterlagen säkert kan åberopas i vissa situationer, till exempel om någon börjar publicera stora mängder uppgifter om en eller flera givna personer, men på ett allmänt plan upplever han det som snävt att i det här sammanhanget lyfta fram just den lagen.

Sändning förespråkas

Kim Åström berättar att han varken distribuerat eller publicerat de upptagningar han gjorde under mötets gång.

– Det jag ursprungligen ville filma var den föredragande tjänstemannens föredragning, men någon sådan hölls aldrig.

På ett allmänt plan anser Åström att fullmäktiges möten med fördel kunde filmas och att upptagningarna därefter kunde sparas. Det skulle berätta mer om mötena och diskussionerna, eftersom protokollen endast återger besluten, säger han.

Fullmäktiges ordförande Ulf Kjerin är av samma åsikt. Han anser att Kyrkslätt gott kunde gå in för att filma och sända sina fullmäktigemöten.

– Det är nog framtiden, möjligheterna till det utnyttjas allt mer.

Sänds mötena på nätet har fler invånare möjlighet att följa med dem, säger han.

Sändningarna har ett värde

Raseborg hör till de städer som sänder sina möten både på webben och i det lokala kabeltevenätet, Kextv. Ekenäs tv som staden är aktieägare i sköter den praktiska biten och fakturerar för sina tjänster. Staden sparar upptagningarna som levereras i form av cd-skivor.

– Sändningarna har ett informationsvärde för invånarna, säger Thomas Flemmich som är stadssekreterare i Raseborg.

Han konstaterar att inspelningarna också har ett visst värde ur förvaltningens synvinkel. Det har hänt att man i efterhand kollat upp något som skett eller sagts under ett sammanträde.

Mer läsning